Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ cấu tổ chức

( Cập nhật lúc: 12/06/2023  )

 

 


Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn
 

1. Ông Hà Sỹ Huân, Giám đốc Sở; Số điện thoại: 0985.278.945; Email: huanhs@backan.gov.vn

Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện mọi mặt công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ thủ trưởng và theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT và trước pháp luật trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của Sở Nông nghiệp và PTNT và trực tiếp phụ trách các công việc chính như sau:

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, đề án, dự án, đề án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia , định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp, PTNT.

- Chủ tài khoản cơ quan.

- Là người phát ngôn của Sở.

- Tổ chức thông tin tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, theo dõi việc thi hành luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành.

- Phụ hoạt động của các dự án, dự án thuộc lĩnh vực ngành quản lý điều hành quản lý từ nguồn vốn trong nước và nguồn vốn của các tổ chức quốc tế.

- Phụ trách công tác tổ chức cán bộ; công tác khen thưởng, kỷ luật; công việc bảo vệ bộ giá trị nội bộ; công tác quản lý tài chính, tài sản; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trong nông nghiệp và phát triển nông thôn; công tác quân sự của ngành.

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng, kỷ luật; Hội đồng khoa học kỹ thuật của ngành.

- Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn.

- Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quý Phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các phòng, đơn vị: phòng Tổ chức cán bộ; Thanh tra Sở; Chi cục Kiểm lâm. Sinh hoạt cùng phòng Tổ chức cán bộ.

2.  Ông Nguyễn Mỹ Hải, Phó Giám đốc Sở; Số điện thoại: 0912.912.311; Email: hainm.nn@backan.gov.vn

Thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của Sở Nông nghiệp và PTNT. Trợ giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước và chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực của Sở Nông nghiệp và PTNT theo thẩm quyền được giao, cụ thể:

- Chủ tài khoản ủy quyền của cơ quan.

- Chánh Văn phòng Thường trực Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Bắc Kạn.

- Được Giám đốc ủy quyền chỉ đạo giải quyết các công việc chung của Sở Nông nghiệp và PTNT khi Giám đốc vắng mặt.

- Phụ trưởng chỉ đạo các lĩnh vực: Giáp úy, bảo vệ thực vật; lâm nghiệp; chế biến và phát triển thị trường nông sản, lâm sản, thủy sản; chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản; về nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp kết hợp công nghiệp, nông nghiệp kết hợp dịch vụ, tăng trưởng xanh, kinh tế chia sẻ; các biện pháp bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học trong nông nghiệp, lâm nghiệp.

- Phụ trách chỉ đạo công tác thống kê, báo cáo; công tác xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ tư liệu về nông nghiệp và phát triển nông thôn phục vụ yêu cầu quản lý của ngành theo quy định của pháp luật.

- Phụ trách các dự án, dự án từ các nguồn vốn trong nước và nguồn vốn của các tổ chức quốc tế theo lĩnh vực phân công phụ trách.

- Theo dõi Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công và cấp có thẩm quyền giao.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các phòng, đơn vị : Phòng Kế hoạch - Tài chính; Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng. Hoạt động cùng Phòng Kế hoạch - Tài chính.

3. Bà Vi Thị Thuý, Phó Giám đốc Sở; Số điện thoại: 0974.362.668; Email: thuyvt.nn@backan.gov.vn

Thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của Sở Nông nghiệp và PTNT. Trợ giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước và chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực của Sở Nông nghiệp và PTNT theo thẩm quyền được giao, cụ thể:

- Phụ trách chỉ đạo các lĩnh vực: Chăn nuôi, thú y; thủy sản; phát triển nông thôn.

- Phụ trách chỉ đạo công tác khuyến nông trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật .

- Phụ trách chỉ đạo, theo dõi công tác hỗ trợ phát triển sản xuất các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình khác.

- Phụ trách các dự án, dự án từ nguồn vốn trong nước và nguồn vốn của các tổ chức quốc tế theo lĩnh vực phân công phụ trách;

- Phụ trách công tác Văn phòng Sở; đối ngoại công việc; đoàn thể hoạt động.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công và cấp có thẩm quyền giao.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các đơn vị: Văn phòng Sở; Chi cục Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông; Chi cục Chăn nuôi và Thú y. Sinh hoạt cùng Văn phòng Sở.

4. Ông Nguyễn Trọng Uyên, Phó Giám đốc Sở; Số điện thoại: 0912.423.737; Email:uyennt.nn@backan.gov.vn

Thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của Sở Nông nghiệp và PTNT. Trợ giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước và chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực của Sở Nông nghiệp và PTNT theo thẩm quyền được giao, cụ thể:

- Phụ trách chỉ đạo các lĩnh vực: Thuỷ lợi; phòng, chống thiên tai; cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh theo quy định của luật.

- Phụ trách các dự án, dự án từ nguồn vốn trong nước và nguồn vốn của các tổ chức quốc tế theo lĩnh vực phân công phụ trách; đầu mối tham gia làm việc với Bộ Nông nghiệp & PTNT về đầu tư xây dựng cơ bản thuộc lĩnh vực thủy lợi, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

- Giám đốc Quý Phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn.

- Theo dõi Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bắc Kạn.

- Phụ trách công tác giúp xã khó khăn xây dựng nông thôn mới theo phân công của Tỉnh ủy.

- Trợ giúp Giám đốc Sở phụ trách chỉ đạo lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của ngành theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công và cấp có thẩm quyền giao.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo Chi cục Thủy lợi, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn. Sinh hoạt cùng Phòng Thanh tra.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Thông báo số 13/TB-SNN ngày 28/3/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về công tác phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc kạn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Kạn thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan biết để tiện liên hệ, phối hợp công tác./.

admin