Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ cấu tổ chức

( Cập nhật lúc: 13/10/2012  )

 


Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn
 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG1


Nông Quang Nhất
 

 

 

 Giám đốc Sở

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT và trước pháp luật trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp & PTNT trên địa bàn tỉnh. Trực tiếp phụ trách các công việc chính như sau:

- Xây dựng quy hoạch và kế hoạch phát triển toàn ngành trên địa bàn tỉnh, trình HĐND và UBND tỉnh phê duyệt.

- Xây dựng, trình các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT. Kiến nghị sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật, các chế độ chính sách thuộc lĩnh vực phát triển nông nghiệp nông thôn.

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chế độ chính sách đã ban hành thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành trên địa bàn tỉnh.

- Phụ trách các hoạt động của các chương trình dự án thuộc lĩnh vực ngành quản lý từ nguồn vốn trong nước và nguồn vốn của các tổ chức quốc tế.

- Chủ trì hoặc phối hợp giải quyết các kiến nghị, khiếu nại liên quan lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Phụ trách công tác quy hoạch, kế hoạch và khoa học kỹ thuật lâm nghiệp.

- Chủ tài khoản cơ quan.

- Phụ trách Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Lâm nghiệp.

- Thực hiện chức năng QLNN đối với Công ty TNHHMTV Lâm nghiệp về các hoạt động phát triển sản xuất lâm nghiệp, kinh doanh, chế biến lâm sản.

- Phó trưởng Ban chỉ đạo của tỉnh về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Phó trưởng Ban chỉ huy về các vấn đề cấp bách trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng của tỉnh.

- Phó trưởng Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh.

- Phụ trách công tác tổ chức cán bộ; công tác thanh tra, giải quyết đơn thư tố cáo.

- Phụ trách công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Phụ trách công tác quân sự của ngành.

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của ngành.

- Chủ tịch Hội đồng khoa học kỹ thuật của ngành.

- Sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ.

- Ngoài các nhiệm vụ trên còn thực hiện một số nhiệm vụ công tác khác khi được cấp có thẩm quyền giao.2Hà Kim Oanh Phó Giám đốc Sở

Giúp Giám đốc phụ trách lĩnh vực Thủy lợi; phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Chương trình MTQG nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; công tác xây dựng cơ bản, gồm một số công việc chính như sau:

- Công tác Thuỷ lợi; phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Chương trình MTQG nước sạch và vệ sinh MTNT; tham gia công tác quản lý lưu vực sông theo quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh.

- Công tác xây dựng cơ bản của ngành.

- Phụ trách Chi cục Thuỷ lợi và Phòng chống lụt bão; Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn và một số Ban quản lý dự án thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với Công ty TNHH một thành viên Thuỷ nông Bắc Kạn.

- Công tác quy hoạch, kế hoạch và công tác khoa học kỹ thuật về lĩnh vực thuỷ lợi; nước sinh hoạt và Vệ sinh MTNT.

- Phụ trách công tác trực ban Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

- Ngoài nhiệm vụ nêu trên, còn thực hiện một số nhiệm vụ công tác khác khi được Giám đốc Sở phân công và cấp có thẩm quyền giao.
3Nguyễn Ngọc Cương


 

 
Phó Giám đốc Sở

Giúp Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực Phát triển nông thôn, gồm một số công việc chính như sau:

- Phụ trách Chi cục Phát triển nông thôn.

- Chương trình phát triển kinh tế hợp tác, xúc tiến thương mại.

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực ngành.

- Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ.

- Phụ trách Chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135.

- Công tác quy hoạch, kế hoạch, khoa học kỹ thuật lĩnh vực phát triển nông thôn.

- Phụ trác công tác Văn phòng Sở; công tác đối ngoại; các hoạt động đoàn thể.

- Ngoài nhiệm vụ nêu trên, còn thực hiện một số nhiệm vụ công tác khác khi được Giám đốc Sở phân công và cấp có thẩm quyền giao.

Sign In