Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ cấu tổ chức

( Cập nhật lúc: 15/01/2018  )

 


Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn
 

1. Ông Nông Quang Nhất, Giám đốc Sở; Số điện thoại: 0912.895.828; Email: nhatnq@backan.gov.vn 

 

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT và trước pháp luật trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh, trực tiếp phụ trách các công việc chính như sau:

- Xây dựng quy hoạch và kế hoạch phát triển toàn ngành trên địa bàn tỉnh, trình HĐND và UBND tỉnh phê duyệt.

- Xây dựng, trình các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT. Kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, các chế độ chính sách thuộc lĩnh vực phát triển nông nghiệp nông thôn.

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chế độ chính sách đã ban hành thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành trên địa bàn tỉnh.

- Phụ trách hoạt động của các chương trình dự án thuộc lĩnh vực ngành quản lý từ nguồn vốn trong nước và nguồn vốn của các tổ chức quốc tế.

- Phụ trách công tác cải cách hành chính của ngành.

- Chủ tài khoản cơ quan.

- Phụ trách công tác tổ chức cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Phụ trách công tác quân sự của ngành.

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng, kỷ luật của ngành.

- Chủ tịch Hội đồng khoa học kỹ thuật của ngành.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp có thẩm quyền giao.

- Sinh hoạt cùng với Phòng Tổ chức cán bộ.

2. Ông Hà Kim Oanh, Phó Giám đốc Sở; Số điện thoại: 0913.555.491; Email: oanhhk.nn@backan.gov.vn

Giúp Giám đốc phụ trách lĩnh vực thủy lợi; phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; công tác quy hoạch và bố trí, ổn định dân cư, di dân tái định cư; công tác xây dựng cơ bản và một số hoạt động công tác văn phòng Sở như sau:

- Phụ trách các đơn vị: Chi cục Thuỷ lợi và Phòng chống lụt bão; Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn; Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

- Thường trực các công tác của cơ quan khi Giám đốc Sở ủy quyền.

- Chủ tài khoản uỷ quyền của cơ quan.

- Phụ trách công tác thuỷ lợi; phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; công tác quản lý lưu vực sông.

- Phụ trách công tác xây dựng cơ bản của ngành.

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn.

- Phụ trách công tác quy hoạch, kế hoạch, khoa học kỹ thuật về lĩnh vực thuỷ lợi; nước sinh hoạt và vệ sinh MTNT.

- Trực tiếp tham mưu cho Giám đốc chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT.

- Là người phát ngôn của Sở; phụ trách công tác Văn phòng Sở; công tác đối ngoại; các hoạt động đoàn thể.

- Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự Sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công và cấp có thẩm quyền giao.

- Sinh hoạt cùng với Văn phòng Sở.

3. Ông Nguyễn Ngọc Cương, Phó Giám đốc Sở; Số điện thoại: 0912.504.946; Email: cuongnn.nn@backan.gov.vn

Giúp Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật; chăn nuôi thú y, thủy sản, phát triển nông thôn, gồm một số công việc chính như sau:

- Phụ trách các đơn vị: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Chi cục Thú y; Chi cục Phát triển nông thôn.

- Công tác quy hoạch, kế hoạch và khoa học kỹ thuật phát triển nông nghiệp; phát triển chăn nuôi, thú y và thuỷ sản, phát triển nông thôn.

- Công tác giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y và các vật tư khác phục vụ sản xuất nông nghiệp.

- Công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, thủy sản; công tác phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi.

- Phụ trách chương trình kinh tế hợp tác trong nông nghiệp; kinh tế trang trại; kinh tế hộ; phát triển nông thôn; giảm nghèo và an sinh xã hội; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; cơ điện nông nghiệp và phát triển ngành nghề nông thôn.

- Thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại của ngành.

- Trực tiếp tham gia thực hiện các chương trình dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn từ nguồn vốn trong nước và nguồn vốn của các tổ chức quốc tế.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công và cấp có thẩm quyền giao.

- Sinh hoạt cùng với Phòng Kế hoạch - Tài chính.

4. Ông Nguyễn Mỹ Hải, Phó Giám đốc Sở; Số điện thoại: 0912.912.311; Email: hainm.nn@backan.gov.vn

Giúp Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực lâm nghiệp, quản lý chất lượng nông, lâm, thuỷ sản, khuyến nông khuyến lâm và một số nội dung của công tác Phát triển nông thôn, gồm một số công việc chính sau:

- Phụ trách Chi cục Kiểm lâm; Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; Trung tâm Khuyến nông.

- Công tác quy hoạch, kế hoạch và khoa học kỹ thuật lĩnh vực lâm nghiệp.

- Công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản, lâm sản và thủy sản; công tác khuyến nông theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn.

- Chương trình phát triển kinh tế hợp tác nông, lâm, ngư nghiệp, kinh tế hộ, kinh tế trang trại, liên kết trong nông nghiệp; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực ngành; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Trực tiếp tham gia thực hiện các chương trình dự án thuộc lĩnh vực lâm nghiệp từ nguồn vốn trong nước và nguồn vốn của các tổ chức quốc tế.

- Trực tiếp điều hành các hoạt động công tác thuộc Phòng Kế hoạch - Tài chính; sinh hoạt cùng Phòng Kế hoạch - Tài chính.

admin