Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ cấu tổ chức

( Cập nhật lúc: 26/07/2021  )

 


Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn
 

1. Ông Hà Sỹ Huân, Giám đốc Sở; Số điện thoại: 0985.278.945; Email: huanhs@backan.gov.vn

Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện mọi mặt công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ thủ trưởng và theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT và trước pháp luật trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của Sở Nông nghiệp và PTNT và trực tiếp phụ trách các công việc chính như sau:

- Chỉ đạo xây dựng quy hoạch và kế hoạch phát triển toàn ngành trên địa bàn tỉnh, trình HĐND và UBND tỉnh phê duyệt.

- Chỉ đạo xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, các chế độ chính sách thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Chủ tài khoản cơ quan.

- Tổ chức chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chế độ chính sách đã ban hành thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh.

- Phụ trách hoạt động của các chương trình dự án thuộc lĩnh vực ngành quản lý từ nguồn vốn trong nước và nguồn vốn của các tổ chức quốc tế.

- Phụ trách công tác tổ chức cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác cải cách hành chính; công tác quân sự của ngành.

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng, kỷ luật; Hội đồng khoa học kỹ thuật của ngành.

- Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn.

- Giám đốc Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các phòng, đơn vị: Chi cục Kiểm lâm; phòng Tổ chức cán bộ; Thanh tra Sở. Sinh hoạt cùng phòng Tổ chức cán bộ.

2. Ông Nguyễn Ngọc Cương, Phó Giám đốc Sở; Số điện thoại: 0912.504.946; Email: cuongnn.nn@backan.gov.vn

Thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của Sở Nông nghiệp và PTNT. Giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước và chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực của Sở Nông nghiệp và PTNT theo thẩm quyền được giao, cụ thể:

- Phụ trách chỉ đạo công tác quy hoạch, kế hoạch và khoa học kỹ thuật phát triển nông nghiệp; phát triển chăn nuôi, thú y và thuỷ sản; các hoạt động xúc tiến thương mại của ngành.

- Phụ trách chỉ đạo công tác giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y và các vật tư khác phục vụ sản xuất nông nghiệp; công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, thủy sản; công tác phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi; công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản, lâm sản và thủy sản; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Thực hiện các chương trình dự án từ nguồn vốn trong nước và nguồn vốn của các tổ chức quốc tế theo lĩnh vực phân công phụ trách;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công và cấp có thẩm quyền giao.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các đơn vị: Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng; Chi cục Chăn nuôi và Thú y. Sinh hoạt cùng Phòng Kế hoạch - Tài chính.

3. Ông Nguyễn Mỹ Hải, Phó Giám đốc Sở; Số điện thoại: 0912.912.311; Email: hainm.nn@backan.gov.vn

Thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của Sở Nông nghiệp và PTNT. Giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước và chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực của Sở Nông nghiệp và PTNT theo thẩm quyền được giao, cụ thể:

- Phụ trách chỉ đạo công tác quy hoạch, kế hoạch và khoa học kỹ thuật lĩnh vực lâm nghiệp.

- Phụ trách chỉ đạo công tác khuyến nông theo quy định của pháp luật.

- Phụ trách chỉ đạo lĩnh vực lâm nghiệp, quản lý bảo vệ, phát triển rừng.

- Thực hiện các chương trình dự án từ nguồn vốn trong nước và nguồn vốn của các tổ chức quốc tế theo lĩnh vực phân công phụ trách.

- Theo dõi Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn.

- Phụ trách chỉ đạo công tác thống kê báo cáo của ngành.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các phòng, đơn vị: Phòng Kế hoạch - Tài chính; Trung tâm Khuyến nông. Sinh hoạt cùng Phòng Kế hoạch - Tài chính.

4. Ông Nguyễn Trọng Uyên, Phó Giám đốc Sở; Số điện thoại: 0912.423.737; Email:uyennt.nn@backan.gov.vn

Thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của Sở Nông nghiệp và PTNT. Giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước và chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực của Sở Nông nghiệp và PTNT theo thẩm quyền được giao, cụ thể:

- Phụ trách chỉ đạo lĩnh vực thuỷ lợi; công tác quy hoạch, kế hoạch, khoa học kỹ thuật về lĩnh vực thuỷ lợi.

- Thực hiện các chương trình dự án từ nguồn vốn trong nước và nguồn vốn của các tổ chức quốc tế theo lĩnh vực phân công phụ trách.

- Theo dõi Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bắc Kạn.

- Phụ trách Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực ngành.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo Chi cục Thủy lợi. Sinh hoạt cùng Phòng Thanh tra.

admin