Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ cấu tổ chức

( Cập nhật lúc: 14/07/2021  )

 


Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn
 

1. Ông Hà Sỹ Huân, Giám đốc Sở; Số điện thoại: 0985.278.945; Email: huanhs@backan.gov.vn

Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện mọi mặt công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ thủ trưởng và theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT và trước pháp luật trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của Sở Nông nghiệp và PTNT và trực tiếp phụ trách các công việc chính như sau:

- Chỉ đạo xây dựng quy hoạch và kế hoạch phát triển toàn ngành trên địa bàn tỉnh, trình HĐND và UBND tỉnh phê duyệt.

- Chỉ đạo xây dựng, trình các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông nghiệp nông thôn. Kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, các chế độ chính sách thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông nghiệp nông thôn.

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Chủ tài khoản cơ quan.

- Tổ chức chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chế độ chính sách đã ban hành thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh.

- Phụ trách hoạt động của các chương trình dự án thuộc lĩnh vực ngành quản lý từ nguồn vốn trong nước và nguồn vốn của các tổ chức quốc tế.

- Phụ trách công tác tổ chức cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác cải cách hành chính; công tác quân sự của ngành.

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng, kỷ luật; Hội đồng khoa học kỹ thuật của ngành.

- Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các phòng, đơn vị: Chi cục Kiểm lâm; Phòng Tổ chức cán bộ; Thanh tra Sở. Sinh hoạt cùng Phòng Tổ chức cán bộ.

2. Ông Hà Kim Oanh, Phó Giám đốc phụ trách; Số điện thoại: 0913.555.491; Email: oanhhk.nn@backan.gov.vn

Thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của Sở Nông nghiệp và PTNT. Giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước và chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực của Sở Nông nghiệp và PTNT theo thẩm quyền được giao, cụ thể:

- Chủ tài khoản uỷ quyền của cơ quan.

- Được Giám đốc uỷ quyền chỉ đạo giải quyết các công việc chung của Sở Nông nghiệp và PTNT khi Giám đốc vắng mặt.

- Phụ trách chỉ đạo lĩnh vực thuỷ lợi; phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; công tác quản lý lưu vực sông; công tác quy hoạch, kế hoạch, khoa học kỹ thuật về lĩnh vực thuỷ lợi; nước sạch và vệ sinh MTNT.

- Thực hiện các chương trình dự án từ nguồn vốn trong nước và nguồn vốn của các tổ chức quốc tế theo lĩnh vực phân công phụ trách; thực hiện các chương trình, dự án khác khi được Giám đốc Sở phân công.

- Phối hợp công tác quy hoạch và bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai.

- Theo dõi Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn theo lĩnh vực phụ trách.

- Trực tiếp tham mưu cho Giám đốc chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Là người phát ngôn của Sở; phụ trách công tác Văn phòng Sở; công tác đối ngoại; các hoạt động đoàn thể.

- Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự Sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công và cấp có thẩm quyền giao.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các phòng, đơn vị: Văn phòng Sở; Chi cục Thuỷ lợi; Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Sinh hoạt cùng Văn phòng Sở.

3. Ông Nguyễn Ngọc Cương, Phó Giám đốc Sở; Số điện thoại: 0912.504.946; Email: cuongnn.nn@backan.gov.vn

Thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của Sở Nông nghiệp và PTNT. Giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước và chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực của Sở Nông nghiệp và PTNT theo thẩm quyền được giao, cụ thể:

- Phụ trách chỉ đạo công tác quy hoạch, kế hoạch và khoa học kỹ thuật phát triển nông nghiệp; phát triển chăn nuôi, thú y và thuỷ sản, phát triển nông thôn.

- Phụ trách chỉ đạo công tác giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y và các vật tư khác phục vụ sản xuất nông nghiệp; công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, thủy sản; công tác phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi.

- Phụ trách chỉ đạo chương trình kinh tế hợp tác trong nông nghiệp; kinh tế trang trại; kinh tế hộ; liên kết trong nông nghiệp; phát triển nông thôn; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực ngành; giảm nghèo và an sinh xã hội; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; cơ điện nông nghiệp và phát triển ngành nghề nông thôn; các hoạt động xúc tiến thương mại của ngành.

- Thực hiện các chương trình dự án từ nguồn vốn trong nước và nguồn vốn của các tổ chức quốc tế theo lĩnh vực phân công phụ trách;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công và cấp có thẩm quyền giao.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các đơn vị: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Chi cục Phát triển nông thôn. Sinh hoạt cùng Phòng Kế hoạch - Tài chính.

4. Ông Nguyễn Mỹ Hải, Phó Giám đốc Sở; Số điện thoại: 0912.912.311; Email: hainm.nn@backan.gov.vn

Thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của Sở Nông nghiệp và PTNT. Giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước và chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực của Sở Nông nghiệp và PTNT theo thẩm quyền được giao, cụ thể:

- Phụ trách chỉ đạo công tác quy hoạch, kế hoạch và khoa học kỹ thuật lĩnh vực lâm nghiệp.

- Phụ trách chỉ đạo công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản, lâm sản và thủy sản; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác khuyến nông theo quy định của pháp luật.

- Phụ trách chỉ đạo lĩnh vực lâm nghiệp, quản lý bảo vệ rừng.

- Thực hiện các chương trình dự án từ nguồn vốn trong nước và nguồn vốn của các tổ chức quốc tế theo lĩnh vực phân công phụ trách.

- Theo dõi Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn theo lĩnh vực phụ trách.

- Phụ trách chỉ đạo công tác thống kê báo cáo của ngành.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các phòng, đơn vị: Phòng Kế hoạch - Tài chính; Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; Trung tâm Khuyến nông. Sinh hoạt cùng Phòng Kế hoạch - Tài chính.


admin