Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện chế độ tiếp công dân theo quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo lịch tiếp công dân tháng 9 năm 2019, cụ thể theo file đính kèm như sau:

Xem tiếp


Thực hiện chế độ tiếp công dân theo quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo lịch tiếp công dân tháng 8 năm 2019, cụ thể theo file đính kèm như sau:

Xem tiếp


Thực hiện chế độ tiếp công dân theo quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo lịch tiếp công dân tháng 7 năm 2019, cụ thể theo file đính kèm như sau:

Xem tiếp


Thực hiện chế độ tiếp công dân theo quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo lịch tiếp công dân tháng 6 năm 2019, cụ thể theo file đính kèm như sau:

Xem tiếp


Thực hiện chế độ tiếp công dân theo quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo lịch tiếp công dân tháng 5 năm 2019, cụ thể theo file đính kèm như sau:

Xem tiếp


Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn một số điều của Luật Tiếp công dân.

Xem tiếp

12
Sign In