Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-SNN ngày 21/3/2024 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn về việc Ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn; Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-SNN ngày 25/3/2024 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn về việc Ban hành Nội quy tiếp công dân tại Phòng tiếp công dân của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn; Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT phân công công chức thực hiện công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo tháng 04 năm 2024 như sau:


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn Thông báo lịch tiếp công dân năm 2023 như sau:


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn Thông báo lịch tiếp công dân năm 2022 như sau:


Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn một số điều của Luật Tiếp công dân. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn thông báo lịch tiếp công dân năm 2021 như sau:


Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn một số điều của Luật Tiếp công dân. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn thông báo lịch tiếp công dân năm 2020 như sau:


Thực hiện chế độ tiếp công dân theo quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2020, cụ thể theo file đính kèm như sau:


Thực hiện chế độ tiếp công dân theo quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2019, cụ thể theo file đính kèm như sau:


Thực hiện chế độ tiếp công dân theo quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2019, cụ thể theo file đính kèm như sau:


Thực hiện chế độ tiếp công dân theo quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2019, cụ thể theo file đính kèm như sau:


Thực hiện chế độ tiếp công dân theo quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo lịch tiếp công dân tháng 9 năm 2019, cụ thể theo file đính kèm như sau:

123