Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn Thông báo lịch tiếp công dân năm 2023 như sau:


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn Thông báo lịch tiếp công dân năm 2022 như sau:


Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn một số điều của Luật Tiếp công dân. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn thông báo lịch tiếp công dân năm 2021 như sau:


Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn một số điều của Luật Tiếp công dân. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn thông báo lịch tiếp công dân năm 2020 như sau:


Thực hiện chế độ tiếp công dân theo quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2020, cụ thể theo file đính kèm như sau:


Thực hiện chế độ tiếp công dân theo quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2019, cụ thể theo file đính kèm như sau:


Thực hiện chế độ tiếp công dân theo quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2019, cụ thể theo file đính kèm như sau:


Thực hiện chế độ tiếp công dân theo quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2019, cụ thể theo file đính kèm như sau:


Thực hiện chế độ tiếp công dân theo quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo lịch tiếp công dân tháng 9 năm 2019, cụ thể theo file đính kèm như sau:


Thực hiện chế độ tiếp công dân theo quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo lịch tiếp công dân tháng 8 năm 2019, cụ thể theo file đính kèm như sau:

123