Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch tiếp công dân năm 2020

( Cập nhật lúc: 16/01/2020  )

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn một số điều của Luật Tiếp công dân. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn thông báo lịch tiếp công dân năm 2020 như sau:

Tải về tại đây: LICH TIEP CONG DAN 2020.pdf

Admin