Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Để chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, góp phần ổn định xã hội và thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh. Với phương châm “Chủ động phòng tránh - Đối phó kịp thời - Khắc phục hiệu quả”, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022, cụ thể như sau:


Nhằm chủ động ứng phó với dông lốc, sét mưa đá, Văn phòng Ban chỉ huy về Phòng chống thiên tai tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ban chỉ huy PCTT-TKCN các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung sau:


Ngày 03/3/2022, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và trao chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2021.


Nhằm triển khai Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) một cách đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở theo đúng chu trình hằng năm; xác định rõ mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ trọng tâm; sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các sở, ngành và các đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện.


Sở Nông nghiệp và PTNT (Cơ quan thường trực Chương trình) phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện tổng hợp kết quả và xây dựng kế hoạch năm 2022 - Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn WB với nội dung như sau:


Thực hiện văn bản số 2093/TCTL-NN ngày 15/11/2021 của Tổng cục Thủy lợi về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2021 và văn bản số 7825/UBND-NNTNMT ngày 19/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thực hiện văn bản số 2093/TCTL-NN ngày 15/11/2021 của Tổng cục Thủy lợi.


Thực hiện Văn bản số 164-CV/TU ngày 19/3/2021 của Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện việc giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.


Ngày 11/11/2021, Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 205/QĐ-CN-GVN công nhận quy trình chăn nuôi an toàn sinh học phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi cho trang trại quy mô vừa, nhỏ và nông hộ.


Căn cứ Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Kạn thông báo áp dụng mức thu phí, lệ phí mới trong công tác thú y theo quy định tại Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính, cụ thể mức thu phí, lệ phí một số nội dung trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn thực hiện như sau:


Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Kạn đăng tải Hướng dẫn số 2045/HDLS-SNN&PTNT-STC ngày 21/9/2021 của liên Sở Nông nghiệp và PTNT - Sở Tài chính về việc thực hiện đặt hàng quản lý, khai thác công trình thủy lợi, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

1234567...Trang cuối