Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Để chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, theo chỉ đạo trong Phương án phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành theo Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 31/01/2023.


Với mục tiêu phát triển ít nhất 20 sản phẩm mới (bình quân 3-4 sản phẩm/huyện, thành phố) đạt 3 sao trở lên. Nâng cấp 04 sản phẩm từ 3 sao lên 4 sao, đề xuất 01 sản phẩm tham gia đánh giá sản phẩm OCOP cấp Quốc gia. Đồng thời, củng cố nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô sản xuất sản phẩm OCOP đã được công nhận, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường (truy xuất nguồn gốc, liên kết chuỗi, phát triển thương hiệu, xúc tiến thương mại…): Trong đó, tổng số sản phẩm có truy xuất nguồn gốc quy trình sản xuất là 20 sản phẩm (tăng 09 sản phẩm so với năm 2022); tổng số chủ thể tham gia liên kết và tiêu thụ sản phẩm OCOP là 18 chủ thể (tăng 7 chủ thể so với năm 2022); tổng số sản phẩm mở rộng, phát triển vùng nguyên liệu là 27 sản phẩm (tăng 17 sản phẩm so với năm 2022).


Để chủ động quản lý sinh vật gây hại (SVGH), bảo vệ an toàn cho sản xuất, đảm bảo năng suất, sản lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ Xuân năm 2023, Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Phương án quản lý sinh vật gây hại trên một số cây trồng chính vụ xuân năm 2023 do Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng tỉnh Bắc Kạn soạn thảo, cụ thể như sau:


Căn cứ Luật Trồng trọt; Căn cứ Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác.


Thực hiện văn bản số 2038/TCTL-NN ngày 12/12/2022 của Tổng cục Thủy lợi về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2022 và văn bản số 8421/UBND-NNTNMT ngày 13/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc Thực hiện văn bản số 2038/TCTL-NN ngày 12/12/2022 của Tổng cục Thủy lợi. Sau khi tổng hợp kết quả thực hiện của các đơn vị, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Chương trình) tỉnh Bắc Kạn năm 2022 đạt được như sau:


Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn báo cáo công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp (QLCLVTNN), an toàn thực phẩm (ATTP) nông lâm thủy sản năm 2022 và kế hoạch trọng tâm năm 2023 nội dung như sau:


Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải số Quyết định số 458/QĐ-CN-MTCN ngày 08/12/2022 của Cục Chăn nuôi Ban hành Hướng dẫn phòng, chống đói, rét cho vật nuôi, cụ thể như sau:


Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Thông tư số 19/2022/TT-BNN ngày 02/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam, cụ thể như sau:


Nhằm chủ động phòng, chống bệnh Dại phát sinh trên địa bàn huyện, hạn chế tối đa thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Ngày 29/11/2022, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành văn bản số 8038/UBND-NNTNMT về việc tập trung triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dại động vật. Theo đó yêu cầu:


Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại rét đậm, rét hại, mưa lớn, lốc, sét, gió giật mạnh và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Văn Phòng Thường trực của Ban chỉ huy về Phòng chống thiên tai tỉnh đề nghị các đơn vị, Ban chỉ huy các huyện, thành phố, Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn triển khai một số nội dung sau:

1234567...Trang cuối