Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chức năng nhiệm vụ

( Cập nhật lúc: 02/04/2015  )

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn được quy định tại Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND ngày 07/7/2023, cụ thể tại đây: QD QUY DINH CHUC NANG NHIEM VU SNN 17.2023.QD.UBND.pdf

 

 

Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Sở

1. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc Sở: QD 258 SNN QUY DINH CHUC NANG NHIEM VU CAC PHONG THUOC SO.pdf

2. Chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Kiểm lâm: QĐ 52. CCKL quy định chức năng nhiệm vụ.pdf

3. Chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Thủy lợi: QD PHE DUYET CHUC NANG NHIEM VU CCTL.pdf

4. Chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Phát triển nông thôn: QĐ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PTNT(15.01.2020_14h37p57)_signed.pdf

5. Chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Chăn nuôi và Thú y: QĐ quy dinhchưc nang nhiem vu CC Chan nuoi Thu y (22.01.2020_08h17p40)_signed.pdf

6. Chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng: QD 1662 QUY DINH CHUC NANG NHIEM VU CC BVTV QLCL 2021.pdf

7. Chức năng, nhiệm vụ cua Trung tâm Khuyến nông: QD CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG.pdf

8. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn: QD CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ TRUNG TÂM NƯỚC.pdf