Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chức năng nhiệm vụ

( Cập nhật lúc: 02/04/2015  )

 Vị trí, chức năng và nhiệm vụ quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn được quy định tại Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn (QĐ quy định quyền hạn chức năng nhiệm vụ của Sở NNPTNT Bắc Kạn.pdf  ). Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có vị trí, chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Vị trí, chức năng:

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về: nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; thủy lợi; phát triển nông thôn; phòng chống thiên tai; chất lượng an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản và thủy sản; về các dịch vụ công thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Liên Bộ Nông nghiệp & PTNT và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và PTNT thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

 

Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Sở

1. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc Sở: QD 258 SNN QUY DINH CHUC NANG NHIEM VU CAC PHONG THUOC SO.pdf

2. Chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Kiểm lâm: QĐ 52. CCKL quy định chức năng nhiệm vụ.pdf

3. Chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Thủy lợi: QD PHE DUYET CHUC NANG NHIEM VU CCTL.pdf

4. Chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Phát triển nông thôn: QĐ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PTNT(15.01.2020_14h37p57)_signed.pdf

5. Chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Chăn nuôi và Thú y: QĐ quy dinhchưc nang nhiem vu CC Chan nuoi Thu y (22.01.2020_08h17p40)_signed.pdf

6. Chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng: QD 1662 QUY DINH CHUC NANG NHIEM VU CC BVTV QLCL 2021.pdf

7. Chức năng, nhiệm vụ cua Trung tâm Khuyến nông: QD CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG.pdf

8. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn: QD CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ TRUNG TÂM NƯỚC.pdf