Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chức năng nhiệm vụ

( Cập nhật lúc: 02/04/2015  )

 Vị trí, chức năng và nhiệm vụ quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn được quy định tại Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn (QĐ quy định quyền hạn chức năng nhiệm vụ của Sở NNPTNT Bắc Kạn.pdf  ). Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có vị trí, chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Vị trí, chức năng:

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về: nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; thủy lợi; phát triển nông thôn; phòng chống thiên tai; chất lượng an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản và thủy sản; về các dịch vụ công thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Liên Bộ Nông nghiệp & PTNT và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và PTNT thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện