Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý Tài chính - Ngân sách năm 2020 như sau:


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Quyết định số 42/QĐ-SNN ngày 06/02/2020 về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho tổ chức và công dân của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Kạn tại văn bản số 5867/UBND-TH ngày 21/10/2019 về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; Sau khi nghiên cứu các kiến nghị của cử tri, Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời, cụ thể như sau:


Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được đơn đề nghị của Hợp tác xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn về việc đề nghị xin nhận khoán khoanh nuôi và trồng rừng phòng hộ, rừng sản xuất tại xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Sau khi xem xét đề nghị của Hợp tác xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, trao đổi với Hạt Kiểm lâm huyện Chợ Mới, đối chiếu với quy định hiện hành, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:


Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Công văn đề nghị Bổ sung danh mục dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020 như sau:


Nhằm thể chế hóa đầy đủ chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, gắn với xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật về PCTN và giáo dục đạo đức lối sống liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về PCTN trong cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Nông nghiệp và PTNT và nhân dân trên địa bàn tỉnh; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; góp phần cải thiện tình hình tham nhũng trong ngành và công tác PCTN trên địa bàn tỉnh được triển khai tích cực, hiệu quả. Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Kế hoạch thực hiện đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:


Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Quyết định số 319/QĐ-SNN ngày 29/10/2019 về việc khen thưởng (đột xuất) các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cứu hộ, cứu nạn, cụ thể như sau:


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn nhận được văn bản số 462/CV-CT ngày 11/10/2019 của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và PTNN Hà Nội có trụ sở tại số 202 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội về việc sản xuất và phát triển giống lúa thuần HDT10.


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn nhận được văn bản số 1576/UBND-NNPTNT ngày 27/9/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới về việc xin ý kiến quy trình kỹ thuật thâm canh cải tạo cây Hồi. Sau khi nghiên cứu nội dung văn bản, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn trả lời như sau:


Thực hiện chế độ làm việc mùa đông, Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Kạn thông báo thời gian làm việc từ ngày 16/10/2019 đến ngày 15/4/2020, cụ thể như sau:

1234