Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện chế độ làm việc mùa hè. Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Kạn thông báo thời gian làm việc từ ngày 16/4/2019 đến ngày 15/10/2019, cụ thể như sau:

Xem tiếp


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Kạn tại văn bản số 6718/UBND-THVX ngày 26/11/2018 về việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười, HĐND khóa IX;

Xem tiếp


Thực hiện chế độ làm việc mùa đông. Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Kạn thông báo thời gian làm việc từ ngày 16/10/2018 đến 15/4/2019, cụ thể như sau:

Xem tiếp


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 4567/UBND-THVX ngày 22/8/2018 về việc báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ chín, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX; Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn báo cáo nội dung liên quan đến báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX việc như sau:

Xem tiếp


Thực hiện Văn bản số 4778/UBND-THVX ngày 30/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xem xét, giải quyết kiến nghị của cử tri huyện Na Rì.

Xem tiếp


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Kạn tại văn bản số 4522/UBND-THVX ngày 21/8/2018 về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX; Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời các kiến nghị của cử tri, cụ thể như sau:

Xem tiếp


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Kạn tại văn bản số 4088/UBND-THVX ngày 31/7/2018 về việc tiếp tục giải quyết các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ chín, HĐND khóa IX, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả thực hiện, cụ thể như sau

Xem tiếp


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Kạn tại văn bản số 4247/UBND-THVX ngày 07/8/2018 về việc tiếp tục giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV.

Xem tiếp

12
Sign In