Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch thực hiện đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 11/11/2019  )

Nhằm thể chế hóa đầy đủ chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, gắn với xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật về PCTN và giáo dục đạo đức lối sống liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về PCTN trong cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Nông nghiệp và PTNT và nhân dân trên địa bàn tỉnh; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; góp phần cải thiện tình hình tham nhũng trong ngành và công tác PCTN trên địa bàn tỉnh được triển khai tích cực, hiệu quả. Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Kế hoạch thực hiện đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: KH tuyên truyền PCTN 2019-2021.pdf

Admin