Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch tiếp công dân năm 2023

( Cập nhật lúc: 05/01/2023  )

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn một số điều của Luật Tiếp công dân;

Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ về quy định quy trình tiếp công dân.

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn Thông báo lịch tiếp công dân năm 2023 như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian làm việc

- Thời gian làm việc mùa đông:

Buổi sáng: Bắt đầu từ 07 giờ 30phút đến 12 giờ 00phút.

Buổi chiều: Bắt đầu từ 13 giờ 00phút đến 16 giờ 30 phút.

- Thời gian làm việc mùa hè:

Buổi sáng: Bắt đầu từ 07 giờ 00phút đến 11 giờ 30phút.

Buổi chiều: Bắt đầu từ 13 giờ 30phút đến 17 giờ 00 phút.

2. Địa điểm

Tại địa điểm tiếp công dân của Sở: Phòng Tiếp dân; Tầng 1, Trụ sở Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn.

Địa chỉ: Số 13, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

II. LỊCH TIẾP

1. Tiếp công dân thường xuyên

Thanh tra Sở cử công chức trực tiếp công dân (tiếp nhận thông tin, phản ánh, kiến nghị, đề nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở) vào các ngày làm việc trong tuần.

2. Tiếp công dân định kỳ

Giám đốc Sở tiếp công dân vào ngày 25 hàng tháng, nếu ngày tiếp công dân trùng vào ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ thì chuyển sang thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo liền kề.

3. Tiếp công dân đột xuất

Ngoài tiếp công dân định kỳ, trong trường hợp cần thiết hoặc có nội dung phát sinh phức tạp, Giám đốc Sở thực hiện việc tiếp công dân đột xuất theo quy định.

4. Tổ chức thực hiện

Chánh Thanh tra Sở cử công chức Thanh tra Sở tham gia cùng Lãnh đạo Sở tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các buổi tiếp công dân theo định kỳ của Lãnh đạo Sở.

Lãnh đạo các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở tham gia, cử công chức của phòng tham gia tiếp công dân theo yêu cầu của Lãnh đạo Sở khi có nội dung liên quan.

Văn phòng Sở đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất cho Phòng Tiếp công dân theo quy định.

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn thông báo để các tổ chức, công dân được biết./.

Tải về tại đây: TB 05 SNN 2023.pdf

Admin