Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nông nghiệp và PTNT đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính

( Cập nhật lúc: 08/09/2021  )

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của đơn vị. Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tích cực triển khai nhiều nội dung, giải pháp đồng bộ để nâng cao kết quả thực hiện công tác CCHC của Sở.

Trong cải cách thể chế, Sở NN&PTNT phân công nhiệm vụ cụ thể cho bộ phận chuyên môn chủ trì soạn thảo và các bộ phận phối hợp, lãnh đạo Sở chỉ đạo, quy định rõ thời gian hoàn thành. Các đơn vị được giao tổ chức khảo sát, đánh giá thực tiễn xây dựng đề cương trước khi soạn thảo văn bản chi tiết, chất lượng tham mưu văn bản quy phạm pháp luật của Sở từng bước được nâng lên, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, đáp ứng yêu cầu CCHC.

 Chi cục Phát triển nông thôn niêm yết công khai các TTHC thuộc phạm vi giải quyết của đơn vị

 

Thực hiện Đề án 30 về công tác rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính, Sở đã ban hành Quyết định số 07/QĐ-SNN ngày 13/01/2021 về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021; Kế hoạch số 14/KH-SNN ngày 03/02/2021 về rà soát, đánh giá TTHC năm 2021 để tổ chức thực hiện. Trong 8 tháng đầu năm 2021, Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 09 quyết định công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi, lĩnh vực của ngành với 42 TTHC, trong đó: 07 thủ tục mới ban hành; 31 thủ tục sửa đổi, bổ sung; 04 thủ tục bị bãi bỏ. Ngoài ra, rà soát đơn giản hóa 12 TTHC, trong đó có 05 thủ tục được thông qua phương án đơn giản hóa; giữ nguyên: 06 thủ tục; bổ sung: 01 thủ tục. Các TTHC được công khai trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và Cổng thông tin điện tử của Sở, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cá nhân khai thác, tiếp cận thông tin; việc giám sát kết quả giải quyết các hồ sơ TTHC được thực hiện thường xuyên, tổng hợp đánh giá định kỳ hàng tháng.  

Tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 199 hồ sơ qua phần mềm một cửa điện tử, trong đó 15 hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang và 184 hồ sơ tiếp nhận trong kỳ, đã giải quyết đúng hạn 160 hồ sơ, đang giải quyết trong hạn 26 hồ sơ, chờ bổ sung 01 hồ sơ và trả lại 12 hồ sơ. Rà soát, lựa chọn, đề xuất 79 TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trình UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 04/5/2021.  

Bên cạnh đó, Sở thực hiện các giải pháp kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu đội ngũ công chức, viên chức, nâng cao hiệu quả hoạt động. Hoàn thiện Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở NN&PTNT theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ theo đó từ ngày 01/9/2021 sáp nhập Chi Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thành Chi cục Trồng trọt và Quản lý chất lượng nông lâm sản; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức đảm bảo tính khoa học, khách quan, công khai minh bạch, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Thời gian tới, Sở NN&PTNT tiếp tục xây dựng kế hoạch đưa cải cách hành chính là giải pháp quan trọng, làm cơ sở để chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện hoàn thành chương trình công tác, nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2021 và các năm tiếp theo. Trong đó, tập trung công tác tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật, 100% hồ sơ TTHC giải quyết đúng và trước thời hạn, cắt giảm thời gian giải quyết, tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao Chỉ số CCHC, Chỉ số năng lực cạnh tranh của Sở./.

Hồng Chiêm