Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2022

( Cập nhật lúc: 31/05/2022  )

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Căn cứ Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 28/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Căn cứ Kế hoạch số 58/KH-SNN ngày 03/8/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn về Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2021-2025; Căn cứ hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn tại Công văn số 1180/STTTT-CNTT ngày 02/8/2021 về việc triển khai thực hiện số hoá kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn xây dựng Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: 

- Nội dung Kế hoạch: KH SO HOA KET QUA GIAI QUYET TTHC CON HIEU LUC CUA SNN NAM 2022.pdf

- Văn bản Hướng dẫn của Sở TTTT: VB 1180 CUA STTTT HUONG DAN SO HOA TTHC CON HIEU LUC.pdf

Admin