Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Kạn hoàn thành số hoá kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực

( Cập nhật lúc: 15/11/2022  )

Nhằm đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi số theo chỉ đạo, định hướng của Chính phủ, UBND tỉnh Bắc Kạn. Trong năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch số 49/KH-SNN ngày 31/5/2022 về số hoá kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực năm 2022, triển khai đến các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện đảm bảo đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả.

Đến hết ngày 30/10/2022, thực hiện theo lộ trình đặt ra trong Kế hoạch, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đã hoàn thành việc số hoá kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực trong ngành với 588/588 kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực, đạt 100% tiến độ so với yêu cầu đề ra. Các kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực đã được Sở số hoá, chuyển đổi các kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã cấp từ văn bản giấy sang văn bản điện tử, được điền mã số, ký số, thực hiện theo quy định của pháp luật đã góp phần từng bước hình thành chính quyền số, hình thành nên kho dữ liệu số dùng chung của toàn tỉnh.

Thời gian tới Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục thực hiện số hóa thành phần hồ sơ thủ tục hành chính ngay từ khâu tiếp nhận tại bộ phận Một cửa của đơn vị tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, giải quyết và trả kết quả trên phần mềm một cửa điện tử tỉnh theo quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ- CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ./.

Mã Đình Cương