Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tỷ lệ hồ sơ TTHC phát sinh qua trực tuyến 6 tháng đầu năm đạt 96,59 %

( Cập nhật lúc: 19/06/2024  )

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Sở Nông nghiệp và PTNT đạt tỷ lệ hồ sơ phát sinh qua trực tuyến đạt 96,59% trên tổng số hồ sơ phát sinh qua cả trực tuyến và trực tiếp của đơn vị.

 

Với tổng số 368 hồ sơ phát sinh, trong đó: Số mới tiếp nhận trong kỳ: 352 hồ sơ (trực tuyến: 340 hồ sơ; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 12 hồ sơ); số từ kỳ trước chuyển qua: 16 hồ sơ. Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 362 hồ sơ (trong đó, giải quyết trước hạn: 361 hồ sơ, đúng hạn: 01 hồ sơ, quá hạn: 0 hồ sơ). Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 06 hồ sơ (trong đó, trong hạn: 06 hồ sơ, quá hạn: 0 hồ sơ). Tỷ lệ hồ sơ phát sinh qua trực tuyến đạt 96,59 % trên tổng số hồ sơ phát sinh qua cả trực tuyến và trực tiếp của đơn vị. Các lĩnh vực có hồ sơ phát sinh nhiều là lâm nghiệp, thú y. Thanh toán trực tuyến được 55/55 =100%  hồ sơ có quy định nộp phí, lệ phí.

Đạt được kết quả nên trên, ngoài sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo đơn vị đối với công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, còn có sự tham gia tích cực của lãnh đạo, công chức các phòng, bộ phận chuyên môn thuộc Sở, công chức trực, tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của đơn vị tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tích cực hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến thông qua môi trường điện tử.

Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện tốt nhất để phục vụ nhu cầu của tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao công tác tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện nộp và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, thanh toán phí, lệ phí qua môi trường điện tử; nâng cao chất lượng phục vụ công vụ của đội ngũ công chức trực, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, góp phần nâng cao số lượng, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị./.

Dương Thêm