Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2022

( Cập nhật lúc: 26/09/2022  )

Ngày 23/9, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Đồng chí Hà Sỹ Huân, Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Bí thư các chi bộ trực thuộc.

Trong 9 tháng đầu năm, ­Đảng ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai đầy đủ, kịp thời đến toàn thể đảng viên các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, tổ chức 06 hội nghị học tập trực tuyến và trực tiếp qua kênh truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Kạn. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái. Lãnh đạo thực hiện các tiêu chí và chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, Nhìn chung toàn thể đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ luôn ổn định lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, có ý thức chấp hành tốt kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Thực hiện tốt nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng theo đúng quy định. Trong 9 tháng đầu năm, đã tổ chức 16 phiên họp thường xuyên, đột xuất của Ban Thường vụ để xem xét cho chủ trương về công tác tổ chức, cán bộ và nhiệm vụ quan trọng khác; tổ chức 09 phiên họp Ban Chấp hành thường kỳ theo đúng quy chế làm việc; thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong tổ chức và hoạt động của Đảng. Chỉ đạo kiện toàn cấp ủy Chi bộ Tổ chức cán bộ, Chi bộ Thanh tra đảm bảo kịp thời. Chỉ đạo thành công đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025, tại đại hội các chi bộ trực thuộc đã bầu ra cấp ủy đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, là trung tâm đoàn kết, tập hợp, được đảng viên và quần chúng tín nhiệm.

Thường xuyên duy trì nghi thức chào cờ theo Hướng dẫn số 03-HD/ĐU ngày 05/3/2021 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh. Tổ chức sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo quy định, đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ, xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Đề nghị chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức cho 03 đồng chí, đề nghị kết nạp 02 quần chúng ưu tú vào Đảng Thực hiện chuyển sinh hoạt đi nơi khác 10 đảng viên và tiếp nhận 05 đảng viên chuyển sinh hoạt từ nơi khác đến. Lãnh đạo triển khai đăng ký thực hiện mô hình “dân vận khéo” đối với 6 tập thể, 01 cá nhân trong toàn Đảng bộ.

Triển khai thực hiện nghiêm túc công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với cấp ủy chi bộ, đảng bộ, lãnh đạo quản lý trong toàn Đảng bộ theo Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU ngày 18/4/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Kế hoạch số 95-KH/TU ngày 21/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sau kiểm điểm, chỉ đạo các cá nhân, tập thể cấp ủy xây dựng kế hoạch khắc phục han chế, khuyết điểm đã được chỉ ra. Thường xuyên giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2022, Đảng ủy xác định tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, điều hành; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, phát huy vai trò nêu gương của từng đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn cán bộ các phòng, đơn vị, công tác cải cách hành chính, công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp theo kế hoạch; chỉ đạo công tác tổng kết, đánh giá công tác chuyên môn, đảng, đoàn thể năm 2022; công tác nhận xét, đánh giá, phân loại công chức, viên chức, đảng viên, các tổ chức đoàn thể; công tác thi đua khen thưởng năm 2022; xây dựng kế hoạch công tác năm 2023.

Kết luận hội nghị, Đồng chí Hà Sỹ Huân, Bí thư Đảng ủy giao các đồng chí ủy viên BCH phụ trách chi bộ, các lĩnh vực tiếp tục quán triệt, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo yêu cầu về tiến độ và chất lượng tham mưu, nhất là việc thực hiện các mục tiêu Nghị quyết nhiệm vụ năm 2022, các kế hoạch thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, công chức, viên chức, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác tự soi, tự sửa, xây dựng chỉnh đốn Đảng. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ, phát huy vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp ủy để lãnh đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao năm 2022./.

Nông Nguyệt