Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

( Cập nhật lúc: 29/06/2022  )

Chiều ngày 29/6 Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, đồng chí Hà Kim Oanh, Phó Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các chi bộ quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; bám sát chương trình công tác trọng tâm của ngành, tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, sự phối hợp của các cấp, các ngành và địa phương thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm. 

 Toàn cảnh hội nghị

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong tổ chức và hoạt động của Đảng. Trong 6 tháng đầu năm tổ chức 10 phiên họp thường xuyên, đột xuất của Ban Thường vụ để xem xét cho chủ trương về công tác tổ chức, cán bộ và nhiệm vụ trọng tâm; tổ chức 06 phiên họp Ban Chấp hành thường kỳ theo đúng quy chế làm việc; chỉ đạo kiện toàn cấp ủy đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, là trung tâm đoàn kết, hoạt động có hiệu quả, được đảng viên và quần chúng tín nhiệm. Chỉ đạo thực hiện chế độ sinh hoạt đảng định kỳ, sinh hoạt chuyên đề và thường xuyên đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ; xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Thường xuyên giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, công tác cải cách hành chính, thi đua khen thưởng và hoạt động của các tổ chức đoàn thể từng bước đi vào nề nếp, hoạt động có hiệu quả.

Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 6 tháng đầu năm chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các kế hoạch thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2020-2025, tốc độ tăng trưởng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản 6 tháng đầu năm 2022 tăng 3,69% so với cùng kỳ năm 2021.

Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trong đơn vị; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện tốt; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tiếp tục được quán triệt triển khai thực hiện thường xuyên, nghiêm túc.

Nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022, Đảng ủy tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, điều hành; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, phát huy vai trò nêu gương của từng đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn cán bộ các phòng, đơn vị, công tác cải cách hành chính, công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, triển khai có hiệu quả công tác dân vận và phong trào Dân vận khéo; chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp theo kế hoạch; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua; chỉ đạo Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025; chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2027...

Kết luận hội nghị Đồng chí Hà Kim Oanh, Phó Bí thư Đảng ủy giao các đồng chí ủy viên BCH phụ trách chi bộ, các lĩnh vực tiếp tục quán triệt, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo yêu cầu về tiến độ và chất lượng tham mưu, nhất là việc thực hiện các mục tiêu Nghị quyết nhiệm vụ năm 2022, các kế hoạch thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phấn đấu hoàn tốt mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2022./.

Nông Thị Nguyệt