Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai nhiệm vụ năm 2023

( Cập nhật lúc: 14/12/2022  )

Chiều ngày 13/12/2022, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Hà Sỹ Huân, Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị, tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.

Đ/c Hà Sỹ Huân, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Bám sát nghị quyết về nhiệm vụ năm 2022 của Tỉnh ủy, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Sở đã ban hành Nghị quyết số 29/NQ-ĐU ngày 28/2/2022 về nhiệm vụ năm 2022, phát huy vai trò lãnh đạo, điều hành toàn diện của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, nội chính và phòng chống tham nhũng; công tác xây dựng đảng, chính quyền và các đoàn thể năm 2022 đã đề ra. Đồng thời Đảng ủy ban hành 03 nghị quyết sinh hoạt chuyên đề về lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ giải pháp thuộc lĩnh vực chuyên môn trọng tâm của một số chi bộ, đơn vị trực thuộc.

­Đảng ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nắm bắt tình hình của đảng viên và quần chúng trong việc chấp hành, thực hiện các chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong năm 2022 đã ban hành 24 kế hoạch, 87 công văn, 34 báo cáo của Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai tới các chi bộ, toàn thể đảng viên, công chức, viên chức toàn ngành; tổ chức 09 hội nghị học tập trực tuyến và trực tiếp qua kênh truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Kạn nội dung Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh.

Đảng ủy đã thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của cấp ủy, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong tổ chức và hoạt động của Đảng. Trong năm 2022 đã tổ chức 21 phiên họp thường xuyên, đột xuất của Ban Thường vụ để xem xét cho chủ trương về công tác tổ chức, cán bộ và nhiệm vụ quan trọng khác; tổ chức 11 phiên họp Ban Chấp hành thường kỳ theo đúng quy chế làm việc. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với cấp ủy chi bộ, đảng bộ, lãnh đạo quản lý trong toàn Đảng bộ theo Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU ngày 18/4/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Kế hoạch số 95-KH/TU ngày 21/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ đạo các cá nhân xây dựng kế hoạch khắc phục han chế, khuyết điểm đã được chỉ ra và tổ chức thực hiện theo kế hoạch. Chỉ đạo chia tách Chi bộ Tổ chức - Thanh tra và thành lập Chi bộ Tổ chức cán bộ, Chi bộ Thanh tra; chỉ đạo 11/11 chi bộ tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 đạt 100% KH. Ra quyết định chuẩn y cấp ủy các chi bộ, đồng thời tiếp tục chỉ đạo các chi bộ triển khai các nội dung sau đại hội theo đúng quy định.

Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong năm đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các kế hoạch thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2020-2025, tốc độ tăng trưởng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2022 đạt 3,83%, giá trị gia tăng 84,4 tỷ so với cùng kỳ năm 2021.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023, Đảng ủy xác định tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, điều hành; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, phát huy vai trò nêu gương của từng đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn cán bộ các phòng, đơn vị, công tác cải cách hành chính, công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, triển khai có hiệu quả công tác dân vận và phong trào Dân vận khéo; chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp theo kế hoạch; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước...

Để động viên, ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được của các tập thể, cá nhân trong toàn Đảng bộ, tập thể Ban Chấp hành đề nghị khen thưởng 02 chi bộ và 16 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Kết luận hội nghị Đồng chí Hà Sỹ Huân, Bí thư Đảng ủy giao các đồng chí ủy viên BCH phụ trách chi bộ, các lĩnh vực tiếp tục quán triệt, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo yêu cầu về tiến độ và chất lượng tham mưu, nhất là việc thực hiện các kế hoạch thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phấn đấu hoàn tốt mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2022, làm tiền đề để xây dựng và triển khai thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ năm 2023./.

Nông Nguyệt