Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2020

( Cập nhật lúc: 11/05/2020  )

Sở Nông nghiệp và  PTNT đăng tải Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", cụ thể như sau:

Tải về tại đây: HUONG DAN 108 CUA BAN TUYEN GIAO TW.pdf

Admin