Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền, triển khai thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

( Cập nhật lúc: 30/06/2021  )

Để xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi, ứng xử trên mạng xã hội, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng trên mạng xã hội, góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội tại Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm tuyền truyền, quán triệt sâu rộng nội dung Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội tới toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân được biết, thực hiện theo quy định, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: BO QUY TAC UNG XU MXH.zip

Admin