Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2020 - 2025

( Cập nhật lúc: 09/12/2020  )

Ngày 07/12/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Kế hoạch số 728/KH-UBND).

 Ảnh minh họa (nguồn Internet)

Theo kế hoạch, phong trào thi đua được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh; đối tượng gồm tập thể, cá nhân tham gia công tác phòng, chống thiên tai hoặc có lĩnh vực hoạt động liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Nội dung thi đua tập trung việc thực hiện tốt các quy định của pháp luật, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, văn bản chỉ đạo, kế hoạch, quyết định, chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai; Nâng cao năng lực tham mưu, chỉ đạo điều hành trong phòng, chống thiên tai của đơn vị được giao làm Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, đặc biệt là xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai ở cơ sở; Thực hiện tốt công tác thông tin truyền thông, nâng cao nhận thức trong cộng đồng, xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai; Làm tốt công tác xã hội hóa và sử dụng có hiệu quả nguồn thu từ Quỹ phòng chống thiên tai.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan Thường trực phong trào thi đua có trách nhiệm theo dõi, tham mưu đánh giá, tổng kết phong trào thi đua; tổng hợp kết quả đề xuất với Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, UBND tỉnh khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào theo quy định./.


Hồng Chiêm (tổng hợp)