Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025

( Cập nhật lúc: 31/07/2019  )

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức, người lao động; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ công chức, viên chức, người lao động Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hằng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác; Bảo đảm tính liên tục và hiệu quả hoạt động của cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể thuộc Sở, tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Bắc Kạn trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì nhân dân phục vụ. Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Kế hoạch số 1402/KH-SNN ngày 31/7/2019, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: KÊ HOẠCH TĐ VĂN HÓA CÔNG SỞ 2019-2025.pdf

Admin