Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch ứng phó với sự cố vỡ hồ, đập thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 31/07/2020  )

Nhằm nâng cao trách nhiệm của chủ đập và các cơ quan nhà nước, các đơn vị vũ trang nhân dân và mọi cá nhân trong việc ứng phó, khắc phục hậu quả do sự cố vỡ hồ, đập; góp phần làm giảm thấp nhất thiệt hại do dự cố vỡ hồ, đập gây ra; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh gắn với củng cố quốc phòng, an ninh và từng bước hội nhập quốc tế trong tỉnh hình mới. Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Kế hoạch số 453/KH-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về ứng phó với sự cố vỡ hồ, đập thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: KH UNG PHO SU CO VO HO DAP THUY LOI.pdf

Admin