Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành Nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn năm 2023

( Cập nhật lúc: 21/02/2023  )

Ngày 20/02/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 94/KH-UBND về thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành Nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

 Chăn nuôi lợn đen bản địa tại HTX Trần Phú (Na Rì)

Kế hoạch được ban hành nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã giao tại các kế hoạch thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2035, góp phần thực hiện hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản năm 2023 bình quân đạt trên 3,8%.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất UBND tỉnh các giải pháp cần thiết để tập trung chỉ đạo, đảm bảo hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra./.

Hồng Chiêm