Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo điểm thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019 (Vòng 1)

( Cập nhật lúc: 28/10/2019  )

Thực hiện Kế hoạch số 1059/KH-SNN ngày 19/6/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn về việc thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019;

Căn cứ Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và trên cơ sở kết quả cuộc họp của Hội đồng thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT ngày 25/10/2019, Hội đồng thi tuyển viên chức thông báo kết quả điểm thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019 (vòng 1) như sau:

Tải về tại đây: 

1. Thông báo: 

2. Biểu điểm: 

KET QUA DIEM THI.xls

 

Admin