Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn năm 2023 (chỉ tiêu năm 2022)

( Cập nhật lúc: 26/04/2023  )

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-SNN ngày  25/4/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023(chỉ tiêu năm 2022).

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo như sau:

Chi tiết tại đây:

- Thông báo: TB 33 HĐTD SNN.pdf

- Danh sách: DANH SACH KEM THONG BAO TRUNG TUYEN VC 2023.xls

Admin