Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến góp ý dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật (Dự thảo tờ trình ban hành Nghị quyết Quy định mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn)

( Cập nhật lúc: 11/09/2019  )

Thực hiện Văn bản số 3195/UBND-KTTCKT ngày 13/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai thực hiện Thông tư của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTGQ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; trong đó UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu cho UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sac̣ h và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước taị hô ̣gia đình vùng nguồn nước bi ̣ô nhiễm theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư số 08/2019/TT-BTC ngày 30/01/2019 của Bộ Tài chính. Để đảm bảo đúng quy trình tham mưu soạn thảo văn bản quy pháp pháp luật theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13, Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải nội dung bản dự thảo như sau:

Tải về tại đây: DE NGHI GOP Y DU THAO NGHI QUYET.rar

Admin
Sign In