Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến góp ý dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật (Dự thảo tờ trình ban hành Nghị quyết Quy định mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn)

( Cập nhật lúc: 11/09/2019  )

Thực hiện Văn bản số 3195/UBND-KTTCKT ngày 13/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai thực hiện Thông tư của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTGQ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; trong đó UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu cho UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sac̣ h và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước taị hô ̣gia đình vùng nguồn nước bi ̣ô nhiễm theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư số 08/2019/TT-BTC ngày 30/01/2019 của Bộ Tài chính. Để đảm bảo đúng quy trình tham mưu soạn thảo văn bản quy pháp pháp luật theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13, Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải nội dung bản dự thảo như sau:

Tải về tại đây: DE NGHI GOP Y DU THAO NGHI QUYET.rar

Admin

Tin bài mới:


Kế hoạch tổ chức Tuần lễ giới thiệu Hồng không hạt và các sản phẩm nông sản sạch tỉnh Bắc Kạn năm 2019 tại Siêu thị Big C Thăng Long, Hà Nội ( 06/09/2019)

Quyết định điều chỉnh, bổ sung nội dung Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn( 05/09/2019)

Điều chỉnh trình độ tuyển dụng và bổ sung chuyên ngành tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019( 09/08/2019)

Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 25/07/2019)

Thông báo về việc điều chỉnh một số tiêu chí Thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019( 04/07/2019)

Đăng tải Quyết định ban hành Hướng dẫn Thực hiện Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn( 26/06/2019)

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn năm 2019( 21/06/2019)

Kế hoạch thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019( 19/06/2019)

xin ý kiến Dự thảo tờ trình xây dựng Nghị quyết HĐND phê duyệt một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.( 15/05/2019)

Kế hoạch tuyển dụng lao động hợp đồng dự án KfW8 năm 2019( 18/04/2019)

Sign In