Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

( Cập nhật lúc: 11/03/2021  )

Thực hiện Văn bản số 227/STP-PBGDPL ngày 10/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc quán triệt, tuyên truyền, động viên, khích lệ toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị tích cực tham gia, hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp tổ chức. 

Tải về tại đây: VB 452 SNN.zip

Admin