Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Năm 2022, ngành Nông nghiệp và PTNT xây dựng 05 văn bản QPPL

( Cập nhật lúc: 29/11/2022  )

Căn cứ Luật ban hành văn bản QPPL và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL

Trong năm 2022, ngành Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu góp ý đối với dự thảo văn bản QPPL do các cấp, ngành xin ý kiến; phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc sở tổ chức xây dựng 05 Văn bản QPPL, trong đó 01 Nghị quyết của HĐND tỉnh, 04 Quyết định của UBND tỉnh thuộc lĩnh vực của ngành. Cụ thể:

Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp hàng hóa; hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 của UBND tỉnh ban hành khung giá rừng trên địa bàn các huyện Ba Bể, Chợ Mới và thành phố Bắc Kạn.

Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 ban hành Quy định chi tiết nội dung chi và mức chi Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn.

Quyết định số 44/2022/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 08/10/2019 của UBND tỉnh về việc phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND ngày 23/6/2022 bãi bỏ Quyết định số 2807/2009/QĐ-UBND ngày 16/9/2009 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành quy định về loài cây mục đích và biện pháp cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, ngành Nông nghiệp và PTNT tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, thi hành pháp luật, tạo sự đồng thuận, niềm tin của người dân vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong những năm tiếp theo./.

Hồng Chiêm