Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phát động, hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu cơ chế một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2020”

( Cập nhật lúc: 18/11/2020  )

Thực hiện Kế hoạch số 530/KH-UBND ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh về nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020; Văn bản số 6782/CV-BTC ngày 13/11/2020 của Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu cơ chế một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2020”. Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải các tài liệu liên quan Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu cơ chế một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2020” như sau:

Tải về tại đây: TAI LIEU CUOC THI.zip

Admin