Skip Ribbon Commands
Skip to main content

tuyên truyền các quy định của pháp luật về thông tin trên mạng xã hội

( Cập nhật lúc: 14/10/2021  )

Căn cứ Văn bản số 1607/STTTT-TTBCXB ngày 12/10/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn về việc tuyên truyền các quy định của pháp luật về thông tin trên mạng xã hội. Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện một số nội dung sau:

- Tổ chức tuyên truyền đến công chức, viên chức, người lao động thực hiện các quy định của pháp luật về việc sử dụng thông tin trên mạng và Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội qua các cuộc họp của cơ quan, qua trang/cổng thông tin điện tử của Sở, của các đơn vị; Vận động người có uy tín, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu thực hiện và tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về thông tin trên mạng trong cộng đồng, dòng họ, gia đình.

- Nội dung tuyên truyền:

+ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng (Điều 5).

+ Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (Điều 101).

+ Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội (Điều 3,4,5).

+ Kế hoạch số 531/KH-UBND ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 01/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Chi tiết tải về tại đây: VB 2224 SNN.zip

Admin