Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giới thiệu kết quả nghiên cứu về giống lợn địa phương từ các Dự án khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 19/09/2022  )

Chăn nuôi lợn địa phương (còn gọi là lợn bản địa) là một trong những loài vật nuôi nằm trong định hướng phát triển trong đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn đã được phê duyệt tại Quyết định số 2732/QĐ-UBND ngày 31/12/2019; Kế hoạch số 777/KH-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh về phát triển chăn nuôi trâu, bò, lợn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2020-2025, đồng thời, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn tỉnh cũng đã ban hành các chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi, giống lợn này tại Nghị quyết số 01/ 2022/ NQ- HĐND ngày 27/4/2022 Quy định về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp hàng hóa; hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Qua kết quả rà soát tình hình chăn nuôi giống lợn địa phương trên địa bàn toàn tỉnh, hiện nay có hơn 13.104 cơ sở chăn nuôi lợn địa phương và lợn lai rừng (chủ yếu là lợn địa phương); số lượng hiện có 69.327 con, chiếm 44% tổng đàn lợn của tỉnh.

Căn cứ các kết quả nghiên cứu của các dự án chăn nuôi giống lợn địa phương  thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Bắc Kạn đã chuyển giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT để ứng dụng, nhân rộng vào thực tiễn sản xuất, Sở Nông nghiệp và PTNT biên soạn và giới thiệu kết quả nghiên cứu trên để các địa phương, các cơ sở chăn nuôi lợn biết và triển khai áp dụng thực hiện.

Tải về tại đây: VB 206 SNN.pdf

Admin