Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2021

( Cập nhật lúc: 13/07/2021  )

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn thời gian qua gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, để đạt được các chỉ tiêu theo kế hoạch, tỉnh đã huy động sự vào cuộc của các ban, ngành đoàn thể các cấp và hệ thống chính trị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy vai trò chủ thể tích cực hưởng ứng thực hiện và đạt được kết quả quan trọng.

 Sở Nông nghiệp và PTNT cùng các ban, ngành, đoàn thể làm việc với xã Quân Hà, huyện Bạch Thông về xây dựng nông thôn mới năm 2021

Trong 6 tháng đầu năm, Văn phòng Điều phối nông thôn mới triển khai văn bản yêu cầu UBND các xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 tổ chức rà soát kế hoạch, phân công nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới, tiến độ thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới gồm các xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm; xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể; xã Quân Hà, huyện Bạch Thông; xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn; xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới; xã Cường Lợi, huyện Na Rì. Bên cạnh đó, chỉ đạo các xã duy trì, từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí; thành viên Ban Chỉ đạo các địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới, chương trình OCOP để kịp thời phát hiện, khắc phục những bất cập, thiếu sót, nhằm đảm bảo các chương trình mang lại hiệu quả cao.

Ngoài ra, thực hiện Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP), Văn phòng Nông thôn mới tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP năm 2021; Đề án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, tổ chức 01 lớp tập huấn cho cán bộ các cấp thực hiện Đề án với người 42 tham gia, đạt 88% kế hoạch; tổ chức trao đổi học tập kinh nghiệm phát triển các điểm du lịch, triển khai chu trình OCOP tại tỉnh Hà Giang với người 45 người tham gia, đạt 83% KH. Xét duyệt 82 sản phẩm đăng ký đạt tiêu chí tham gia, trong đó có 58 sản phẩm đạt, 24 sản phẩm còn lại đề nghị các địa phương hoàn thiện để đăng ký đợt tiếp theo./.

Hồng Chiêm