Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi cục Kiểm lâm Bắc Kạn tăng cường tuyên truyền và phát triển rừng

( Cập nhật lúc: 23/09/2021  )

Xác định công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng chống cháy rừng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Thời gian qua, Chi cục Kiểm lâm Bắc Kạn đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng cục Lâm nghiệp, Cục Kiểm lâm, UBND tỉnh, chủ động tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND tỉnh ban hành các văn bản, chính sách liên quan để phát triển và bảo vệ rừng.

Nhằm nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng trong công tác quản lý và bảo vệ rừng, 9 tháng đầu năm 2021 Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức 371 cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với 15.209 lượt người tham gia, đồng thời phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Bắc Kạn thực hiện các chuyên mục về quản lý và bảo vệ rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng và quản lý lâm sản; đăng tải các văn bản chuyên ngành, Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các hoạt động của lực lượng Kiểm lâm trên trang thông tin điện tử của Chi cục.

 Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2 kiểm tra các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản tại huyện Chợ Đồn

Công tác phát triển rừng, tính đến ngày 10/9/2021 trên địa bàn tỉnh đã thực hiện trồng được: 4.803,73 ha/3.570 ha, đạt 135% kế hoạch, trong đó diện tích trồng lại sau khai thác, người dân tự trồng mới rừng, các Chương trình dự án khác 3.230,39 ha; diện tích trồng cây phân tán là: 1.573,34 ha.

Trong những tháng còn lại của năm 2021, Chi cục Kiểm lâm tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng các kế hoạch, văn bản triển khai Luật Lâm nghiệp, các Nghị định và Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Lâm nghiệp, các giải pháp bảo vệ rừng, chống chặt phá rừng và PCCCR; thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng, đảm bảo thường trực 24/24 giờ nhằm chủ động xử lý kịp thời các tình huống cháy rừng có thể xảy ra. Tham mưu thẩm định các hồ sơ đăng ký chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; rà soát, bổ sung các dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng và tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích dụng rừng sang mục đích khác; kiểm tra các hồ sơ phương án nộp tiền trồng rừng thay thế của các chủ đầu tư..../.

Hồng Chiêm