Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Chợ Mới năm 2017 trồng được trên 2.200ha rừng

( Cập nhật lúc: 20/12/2017  )

Năm 2017, huyện Chợ Mới được giao trồng mới 1.500 ha rừng, trong đó trồng rừng tập trung 1.200 ha; trồng rừng phân tán 100 ha và rừng sau khai thác 200 ha. 

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chợ Mới, tổng diện tích trồng rừng năm 2017 là 2.200 ha đạt 147% kế hoạch, trong đó trồng theo Dự án quản lý Bảo vệ và Phát triển rừng là 1.689 ha bằng 30 % kế hoạch; trồng lại sau khai thác là 415 bằng 207 % kế hoạch và trồng rừng mới do Lâm trường thực hiện là 103 ha bằng 103% kế hoạch.

Ngoài ra, công tác quản lý và bảo vệ rừng cũng đang được cơ quan chuyên môn và chính quyền UBND huyện rất quan tâm, hiện tại Hạt Kiểm lâm Chợ Mới đã tham mưu cho UBND huyện thành lập, kiện toàn lại 01 Ban chỉ đạo PCCCR cấp huyện và phối hợp với các xã rà soát thành lập, kiện toàn tổ đội phòng cháy, Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách về phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2017 - 2018. Hạt đã phân công cán bộ trực phòng cháy chữa cháy rừng 24/24 giờ trong những tháng mùa khô.

Để đạt được kết quả trên, trong năm qua các phòng, đơn vị chuyên môn của huyện đã tích cực, chủ động tham mưu cho UBND huyện trong công tác chỉ đạo sản xuất nông lâm nghiệp nói chung và công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng nói riêng; chủ động bám sát cơ sở để phối hợp với UBND các xã, thị trấn đôn đốc, vận động, hướng dẫn nhân dân đầu tư vào công tác bảo vệ, chăm sóc và phát triển rừng. Bên cạnh đó hiện nay nhận thức người dân về công tác bảo vệ và phát triển rừng cũng có nhiều thay đổi, hiện tại người dân đã chú trọng hơn đến công tác trồng, chăm sóc rừng sau trồng, nhiều người dân đã tự bỏ vốn ra trồng rừng, đây chính là sự nỗ lực của chính quyền và nhân dân huyện Chợ Mới trong công cuộc phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới./. 

Hồng Thắng
Sign In