Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” năm 2019 tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 05/02/2020  )

Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Văn bản số 265/UBND-KTTCKT ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc báo cáo thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” năm 2019 tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: BC KQ MO RONG QUY MO VS NUOC SACH.pdf

Admin

Tin bài mới:


Đăng tải Kế hoạch số 455/KH-UBND ngày 01/8/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về thực hiện chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" năm 2020 tỉnh Bắc Kạn( 05/08/2019)

Nghiệm thu công trình cấp nước tại xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn( 01/08/2019)

Kế hoạch số 360/KH-UBND ngày 23/8/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về thực hiện chương trình "Mở rộng qui mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" năm 2019 tỉnh Bắc Kạn( 13/06/2019)

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Mở rộng qui mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2018( 02/01/2019)

Kế hoạch số 409/KH-UBND ngày 31/10/2017 về thực hiện Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" năm 2018 tỉnh Bắc Kạn.( 24/04/2018)

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình “Mở rộng qui mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” năm 2017( 01/03/2018)

đăng tải nội dung báo cáo kết quả thực hiện chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” năm 2016 của tỉnh Bắc Kạn( 20/04/2017)

Kế hoạch thực hiện chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" năm 2016 tỉnh Bắc Kạn( 29/12/2016)

Kế hoạch thực hiện chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" năm 2017 tỉnh Bắc Kạn( 19/08/2016)

Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh Môi trường Nông thôn kiểm tra công trình cấp nước sinh hoạt thôn Khuổi Pái, xã Huyền Tụng, Thị xã Bắc Kạn( 13/08/2010)

Sign In