Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đăng ký Danh mục dự án liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp năm 2020

( Cập nhật lúc: 02/01/2020  )

Thực hiện Quyết định số 2620/QĐ-UBND, ngày 19/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Thông báo số 01/TB-SNN ngày 02/01/2020 về việc đăng ký Danh mục dự án liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp năm 2020, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: TB DANG KY DANH MUC DA LIEN KET.pdf

Admin
Sign In