Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đăng tải Thông tư Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng và cấm sử dụng tại Việt Nam

( Cập nhật lúc: 05/12/2022  )

Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Thông tư số 19/2022/TT-BNN ngày 02/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: 

TT 19.2022.TT.BNN.pdf

Phu luc kem theo TT BNN.pdf

Admin