Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 01/03/2022  )

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XII) về phát triển nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025

Căn cứ Công văn số 6310/UBND-NNTNMT ngày 21/9/2021 của UBND tỉnh về việc khẩn trương tham mưu đề án, chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Căn cứ Công văn số 6636/UBND-TH ngày 04/10/2021của UBND tỉnh về việc thực hiện chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh nêu tại Thông báo số 58/TB-HĐND ngày 29/9/2021, trong đó: Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất chính sách phù hợp để tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề tháng 4/2022.

Để có cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia góp ý vào hồ sơ Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, hồ sơ gồm:

(1) Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh;

(2) Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh;

(3) Báo cáo thuyết minh hồ sơ dự thảo Nghị quyết; kèm biểu TH kinh phí;

(4) Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của Nghị quyết.

Văn bản tham gia góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT chậm nhất 16 giờ 00 ngày 07/3/2022 để tổng hợp, hoàn thiện.

Tải về tại đây: XIN Y KIEN GOP Y DU THAO NQ CUA HDND TINH.zip

Admin