Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị Quyết của HĐND tỉnh Khóa X

( Cập nhật lúc: 30/06/2022  )

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3777/UBND-NNTNMT ngày 15/6/2022 của UBND tỉnh về việc tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ phát triển thuỷ lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; trong đó giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ dự thảo Nghị quyết, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ hợp thường lệ cuối năm 2022 đảm bảo đúng trình tự, thời gian theo quy định. Đến nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng xong dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ phát triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Để triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các đơn vị tham gia ý kiến bằng văn bản vào dự thảo của Nghị quyết nêu trên. Ý kiến góp ý của các đơn vị gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 20/7/2022 để tổng hợp hoàn thiện; Đề nghị Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh đăng tải trên Cổng TTĐT tỉnh trong thời gian 30 ngày để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của quần chúng nhân dân, địa chỉ góp ý kiến bản điện tử gửi qua hộp thư công vụ: cctl.nn@backan.gov.vn

Tải về tại đây: DU THAO NQ CHI HO TRO THUY LOI.pdf

 

Admin