Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến góp ý hồ sơ dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

( Cập nhật lúc: 30/08/2022  )

Căn cứ ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Thông báo số 24/TB-HĐND ngày 16/8/2022 kết luận phiên họp thường trực HĐND tỉnh tháng 8/2022 (mở rộng); Thông báo số 25/TB-HĐND ngày 16/8/2022 dự kiến thời gian, nội dung kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề tháng 10/2022) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2025 về việc chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu hồ sơ dự thảo nghị quyết.

Để đảm bảo nội dung tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo đúng trình tự, thủ tục quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị:

1. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đóng góp ý kiến vào hồ sơ dự thảo Nghị quyết nêu trên.

2. Sở Tư pháp thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

3. Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Bắc Kạn đăng tải hồ sơ dự thảo Nghị quyết lên cổng để xin ý kiến góp của đơn vị liên quan, các đối tượng chịu tác động.

* Hồ sơ dự thảo Nghị quyết gồm có:

(1) Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh.

(2) Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

(3) Dự thảo Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự lựa chọn dự án, kế hoạch liên kết.

(4) Dự thảo Tờ trình của Sở Nông nghiệp và PTNT.

(5) Dự thảo Báo cáo thuyết minh xây dựng Nghị quyết.

(6) Phụ lục mẫu hồ sơ.

Nội dung góp ý đề nghị các đơn vị gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT chậm nhất trong ngày 05/9/2022 để tổng hợp, thực hiện các bước tiếp theo.

TẢI VỀ TẠI ĐÂY:

DU THAO NGHI QUYET.doc

DU THAO QUY DINH KEM THEO NQ.docx

DU THAO TO TRINH SNN.docx

DU THAO TO TRINH CUA UBND TINH.docx

DU THAO BC THUYET MINH DU THAO NQ.doc

PHU LUC.docx

Admin