Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến góp ý hồ sơ dự thảo Nghị quyết phân cấp thẩm quyền phê duyệt đề án cho thuê quyền khai thác, xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh

( Cập nhật lúc: 23/08/2022  )

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5324/UBND-NNTNMT ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Văn bản số 147/HĐND-VP ngày 09/8/2022 của Thường trực HĐND tỉnh; trong đó giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ dự thảo Nghị quyết phân cấp thẩm quyền phê duyệt đề án cho thuê quyền khai thác, xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, đảm bảo đúng trình tự, nội dung, thời gian quy định. Đến nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng xong dự thảo Nghị quyết phân cấp thẩm quyền phê duyệt đề án cho thuê quyền khai thác, xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Để triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các đơn vị tham gia ý kiến bằng văn bản vào dự thảo của Nghị quyết nêu trên. Ý kiến góp ý của các đơn vị gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 12/9/2022 để tổng hợp hoàn thiện. Đăng tải hồ sơ góp ý 30 ngày để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của quần chúng nhân dân, địa chỉ góp ý kiến bản điện tử gửi qua hộp thư công vụ: cctl.nn@backan.gov.vn.

(Gửi kèm gồm: Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh; Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh; Nghị định số 129/2027/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính Phủ)

Tải về tại đây:

DU THAO NGHI QUYET HDND.doc

DU THAO TO TRINH CUA UBND.doc

NGHI DINH 129 CHINH PHU.pdf

Admin