Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; và Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011; Căn cứ Quyết định số 2619/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020; Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-SNN ngày 16/01/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020, cụ thể:

Xem tiếp


Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; và Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011; Căn cứ Quyết định số 2618/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020; Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-SNN ngày 16/01/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020, cụ thể:

Xem tiếp


Nhằm Nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước trong ngành Nông nghiệp và PTNT. Chú trọng cải cách tổ chức bộ máy; cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ hành chính công nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư phát triển kinh tế, an sinh xã hội, bảo đảm an ninh xã hội ở địa phương và nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xem tiếp


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Quyết định số 07/QĐ-SNN ngày 13/01/2020 về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020, cụ thể như sau:

Xem tiếp


Để rà soát các quy định, thủ tục hành chính nhằm kịp thời phát hiện để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ những quy định, TTHC không thật sự cần thiết, không phù hợp gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân; Thực hiện mục tiêu đơn giản hóa TTHC, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của các quy định, TTHC; tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, bảo đảm cho sự ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020, cụ thể như sau:

Xem tiếp

Sign In