Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28/6/2024 của Bộ Tài chính Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo mức thu một số khoản phí, lệ phí các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có thay đổi, cụ thể như sau:


Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-SNN ngày 17/6/2024 về kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của công chức, viên chức và người lao động; Quyết định số 91/QĐ-SNN ngày 28/3/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của công chức, viên chức và người lao động.


Căn cứ Thông tư số 04/2024/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn. Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-SNN ngày 25/9/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Kạn. Để thực hiện công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh theo đúng quy định, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Kạn thông báo đến Quý cơ quan và các tổ chức, cá nhân mẫu hồ sơ cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật từ ngày 17/5/2024.


Việc thực hiện quy chế dân chủ gắn cải cách hành chính đã phát huy được quyền làm chủ của công chức, viên chức và người lao động, nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong thực hiện cải cách hành chính, góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy phát triển ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Căn cứ Quyết định số 2448/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn năm 2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính năm 2024 với những nội dung như sau:


Để đánh giá mức độ thực hiện công tác CCHC trong toàn ngành, Sở Nông nghiệp và PTNT công bố kết quả xếp hạng, phân loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở, cụ thể như sau:


Trong năm 2023, Sở Nông nghiệp và PTNT đã cử 02 công chức, viên chức là đoàn viên thuộc Chi đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT tham gia Đội tình nguyện tuyên truyền hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính. Vào sáng thứ 2 và thứ 5 hàng tuần Đội tình nguyện thực hiện tuyên truyền hỗ trợ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn. Nội dung hướng dẫn gồm có:


Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Báo cáo số 504/BC-SNN ngày 30/11/2023 kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023, cụ thể như sau:


Ngày 10/11/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn vừa ký ban hành Quyết định số 2067/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-SNN ngày 16/01/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023; Công văn 815/SNN-TCCB ngày 29/4/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc đôn đốc thực hiện Kết luận thanh tra số 2329/KL-SNV ngày 14/12/2021 của Sở Nội vụ. Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch kiểm tra văn thư lưu trữ; công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 với những nội dung như sau:

1234567...Trang cuối