Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Nhằm nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của tổ chức, cá nhân thường gặp khi thực hiện TTHC trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp để kịp thời tháo gỡ, giải quyết; đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, đơn vị và công chức, viên chức tham mưu giải quyết TTHC.


Thực hiện Kế hoạch số 798/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 và Kế hoạch số 04/KH-SNN ngày 17/01/2022 về việc triển khai công tác cải cách hành chính năm 2022. Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành kế hoạch tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính (TTHC) và giải quyết TTHC năm 2022 như sau:


Bảo đảm tính trang nghiêm, lịch sự, nâng cao hiệu quả hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT, các ban, đơn vị trực thuộc Sở; Xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động nhằm bảo đảm sự liêm chính, có phẩm chất đạo đức, công tâm, khách quan, chuyên nghiệp, tận tụy, đúng vai trò, tròn trách nhiệm với công việc; có tinh thần, ý thức luôn phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Tạo môi trường văn hóa, văn minh, hiện đại công sở; phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó của mỗi công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan với các quan hệ công tác nhằm nâng cao năng lực, trách nhiệm, uy tín của cơ quan. Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Quyết định số 119/QĐ-SNN ngày 12/4/2022 về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:


Thời gian quan, công tác cải cách hành chính (CCHC) luôn được các cấp, các ngành và địa phương quan tâm với mục tiêu xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu quả, phục vụ nhân dân, trên cơ sở những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.


Căn cứ Công văn số 1322/UBND-NCPC ngày 04/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị năm 2021; Báo cáo số 126/BC-UBND ngày 28/02/2022 của của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về Kết quả Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2021. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế và giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của đơn vị với những nội dung như sau:


Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-SNN ngày 17/01/2022 về việc triển khai công tác cải cách hành chính năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 với những nội dung như sau:


Nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước và công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ CCHC.


Căn cứ Kế hoạch số 86/KH-SNN ngày 19/11/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2022, với những nội dung như sau:


Căn cứ Kế hoạch số 798/KH-UBND ngày 24/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉn h Bắc Kạn về việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022; Kế hoạch số 86/KH-SNN ngày 19/11/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính năm 2022 với những nội dung như sau:


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Thi đua - Khen thưởng; Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV, ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Căn cứ Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Căn cứ Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về ban hành quy định về đánh giá, công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học của các cá nhân để làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; Căn cứ Quyết định số 228/QĐ-SNN ngày 11/7/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Kạn; Căn cứ Thông báo số 98/TB-SNN ngày 30/11/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Kạn về Kết quả xét duyệt các sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp công tác cấp cơ sở năm 2021; Theo đề nghị của Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Kạn.

1234