Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh về việc duy trì, áp dụng, cải tiến và xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bắc Kạn năm 2020.


Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và PTNT (NN và PTNT) luôn coi công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, do đó Sở đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tạo chuyển biến tích cực trong công tác CCHC, từng bước xóa bỏ những thủ tục hành chính (TTHC) rườm rà, chồng chéo, không phù hợp, bước đầu mang lại những kết quả đáng tích cực.


Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) là một trong những chỉ số quan trọng để đánh giá về chất lượng điều hành của cơ quan hành chính ở địa phương, đồng thời là tiêu chí để các nhà đầu tư quan tâm trong quá trình xem xét, quyết định lựa chọn địa điểm đầu tư, kinh doanh. Với tính chất quan trọng nêu trên, thời gian qua cùng với các ngành và các cấp chính quyền địa phương, Sở Nông nghiệp và PTNT tích cực triển khai các giải pháp, trọng tâm là cải cách hành chính, góp phần nâng cao chỉ số PCI của tỉnh.


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch tổng kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:


Nhằm tuyên truyền kịp thời, sâu rộng các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC; Thúc đẩy sự quyết tâm của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, khắc phục khó khăn, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC trong ngành Nông nghiệp và PTNT; Nâng cao ý thức trách nhiệm của các cán bộ, công chưc, viên chức trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC năm 2020, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác tuyên truyền cải cách TTHC, kiểm soát TTHC. Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Kế hoạch truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính năm 2020, cụ thể như sau:


Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; và Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011; Căn cứ Quyết định số 2619/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020; Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-SNN ngày 16/01/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020, cụ thể:


Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; và Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011; Căn cứ Quyết định số 2618/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020; Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-SNN ngày 16/01/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020, cụ thể:


Nhằm Nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước trong ngành Nông nghiệp và PTNT. Chú trọng cải cách tổ chức bộ máy; cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ hành chính công nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư phát triển kinh tế, an sinh xã hội, bảo đảm an ninh xã hội ở địa phương và nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Quyết định số 07/QĐ-SNN ngày 13/01/2020 về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020, cụ thể như sau:


Để rà soát các quy định, thủ tục hành chính nhằm kịp thời phát hiện để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ những quy định, TTHC không thật sự cần thiết, không phù hợp gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân; Thực hiện mục tiêu đơn giản hóa TTHC, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của các quy định, TTHC; tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, bảo đảm cho sự ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020, cụ thể như sau: