Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát và thu thập thông tin về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực Chăn nuôi

( Cập nhật lúc: 30/11/2021  )

Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021; Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 01/04/2021 của UBND tỉnh về điều tra, khảo sát và thu thập thông tin về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021; Kế hoạch số 11/KH-SNN ngày 29/01/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021. Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát và thu thập thông tin về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực Chăn nuôi như sau:

Tải về tại đây: BC 90 SNN.pdf

Admin