Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” năm 2022 tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 30/12/2021  )

Căn cứ Quyết định số 4290/QĐ-BNN-HTQT ngày 05/11/2021 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”, vay vốn Ngân hàng Thế giới; Văn bản số 2092/TCTL-NN ngày 15/11/2021 của Tổng cục Thủy lợi về việc tổng hợp kết quả thực hiện, xây dựng kế hoạch năm 2022 - Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn WB; Văn bản số 7824/UBND-NNTNMT ngày 19/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện văn bản số 2092/TCTL-NN ngày 15/11/2021 của Tổng cục Thủy lợi.

Sở Nông nghiệp và PTNT (Cơ quan thường trực Chương trình) phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện tổng hợp kết quả và xây dựng kế hoạch năm 2022 - Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn WB với nội dung như sau:

Tải về tại đây: 

KH 92 SNN.pdf

BIEU CHI TIET.xls

 

Admin