Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình OCOP

( Cập nhật lúc: 17/02/2023  )

Với mục tiêu phát triển ít nhất 20 sản phẩm mới (bình quân 3-4 sản phẩm/huyện, thành phố) đạt 3 sao trở lên. Nâng cấp 04 sản phẩm từ 3 sao lên 4 sao, đề xuất 01 sản phẩm tham gia đánh giá sản phẩm OCOP cấp Quốc gia. Đồng thời, củng cố nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô sản xuất sản phẩm OCOP đã được công nhận, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường (truy xuất nguồn gốc, liên kết chuỗi, phát triển thương hiệu, xúc tiến thương mại…): Trong đó, tổng số sản phẩm có truy xuất nguồn gốc quy trình sản xuất là 20 sản phẩm (tăng 09 sản phẩm so với năm 2022); tổng số chủ thể tham gia liên kết và tiêu thụ sản phẩm OCOP là 18 chủ thể (tăng 7 chủ thể so với năm 2022); tổng số sản phẩm mở rộng, phát triển vùng nguyên liệu là 27 sản phẩm (tăng 17 sản phẩm so với năm 2022).

 Miến dong của HTX Tài Hoan là sản phẩm OCOP chủ lực của tỉnh Bắc Kạn

 

Ngày 15/02/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND thực hiện Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

Đối với sản phẩm mới: Tổ chức hội nghị cấp huyện, thành phố hoặc đến trực tiếp hướng dẫn các chủ thế kinh tế, các hộ kinh doanh đăng ký sản phẩm tham gia Chương trình trên cơ sở khảo sát, đánh giá hiện trạng sản phẩm về: Nhu cầu, thị hiếu của thị trường đối với sản phẩm; lực lượng lao động có tay nghề; khả năng phát triển sản phẩm OCOP theo yêu cầu của Chương trình (Các huyện, thành phố lưu ý phát triển các sản phẩm đã đăng ký năm 2022 nhưng không tham gia đánh giá phân hạng để tiếp tục đăng ký tham gia Chương trình năm 2023). Tổ chức triển khai thường xuyên trong năm, trọng tâm tháng 2-3 năm 2023.

Đối với sản phẩm nâng hạng sao: UBND các huyện, thành phố rà soát, đánh giá thực trạng quy mô sản xuất, vùng nguyên liệu… đối với các sản phẩm OCOP đã được công nhận hướng dẫn chủ thể đề xuất nâng hạng sao đối với các sản phẩm có tiềm năng, thời gian tháng 3-4 năm 2023.

Theo đó, kế hoạch giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì triển khai các chính sách liên quan đến phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp để hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển sản phẩm thuộc Chương trình.

Hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức kinh tế hoàn thiện sản phẩm đạt các tiêu chuẩn Việt Nam, quy chuẩn Việt Nam và các tiêu chuẩn khác; thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nông lâm, thủy sản.

Định kỳ hoặc đột xuất tổ chức kiểm tra, giám sát và phát hiện xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm trong nông lâm thủy sản của các tổ chức kinh tế sản xuất được chứng nhận sản phẩm OCOP.

Chủ trì lồng ghép các hoạt động của ngành với việc thực hiện phát triển các sản phẩm của Chương trình (từ khâu quy hoạch, tổ chức sản xuất, khuyến nông, chuyển giao công nghệ...).

Lồng ghép nhiệm vụ chuyên môn thực hiện Dự án 2 “Phát triển các sản phẩm chủ lực trong lĩnh vực nông nghiệp, dược liệu trong Đề án OCOP tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025”.

Phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh thực hiện các kỳ đánh giá xếp hạng sản phẩm./.

Hồng Chiêm (tổng hợp)