Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ tài liệu tập huấn những kiến thức cơ bản về Chương trình OCOP

( Cập nhật lúc: 11/08/2021  )

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) được xác định là một giải pháp quan trọng nhằm phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của Chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể thực hiện. Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính sách để thực hiện; định hướng quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa, dịch vụ; quản lý và giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; hỗ trợ đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, tín dụng…

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Bộ tài liệu tập huấn những kiến thức cơ bản về Chương trình OCOP cho các đối tượng tham gia chương trình do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, bộ tài liệu bao gồm:

Tải về tại đây:

 

Admin