Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn phòng Nông thôn mới triển khai Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” năm 2021

( Cập nhật lúc: 01/06/2021  )

Thời gian qua, Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) đã được cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Bắc Kạn thực hiện có hiệu quả, góp phần khai thác tốt các tiềm năng lợi thế, phát triển kinh tế vùng nông thôn và nâng cao thu nhập cho người dân.

 Các sản phẩm OCOP Bắc Kạn trưng bày tại Hà Nội

Nhằm triển khai và thực hiện tốt Chương trình OCOP năm 2021 theo kế hoạch của UBND tỉnh, ngày 29/3/2021 Văn phòng Điều phối Nông thôn mới ban hành Văn bản số 97/VPĐP-NV gửi UBND các huyện, thành phố về việc triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP năm 2021, trong đó tập trung những nội dung như: Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức về Chương trình OCOP trên địa bàn các huyện, thành phố; hỗ trợ, hướng dẫn UBND cấp xã rà soát các sản phẩm tiềm năng, đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện đề án OCOP giai đoạn 2021-2025.

Cụ thể, trong năm 2021 đã có 82 sản phẩm do các địa phương đăng ký tham gia sản phẩm OCOP, qua xét duyệt có 58 sản phẩm đăng ký đạt tiêu chí, 24 sản phẩm còn lại đề nghị các địa phương hoàn thiện và đăng ký trong các đợt tiếp theo.

Sau thời gian thực hiện có thể khẳng định, Chương trình OCOP đã lan tỏa đến nhiều địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất sản phẩm và dịch vụ dụ lịch. Đặc biệt, chú trọng hướng vào phát triển các vùng sản xuất gắn với cây, con chủ lực và tiềm năng, thế mạnh của địa phương; từng bước hình thành, nhân rộng các mô hình liên kết kinh tế, hợp tác xã nông nghiệp, phát triển các vùng chuyên canh, sản xuất hàng hóa gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật cao vào sản xuất; công tác xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm được tỉnh và nhiều địa phương quan tâm, tạo nên thương hiệu và giá trị cao cho các sản phẩm, tạo chuyển biến trong tư duy và tổ chức sản xuất của người dân khu vực nông thôn; nâng cao giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp trên một đơn vị diện tích đất canh tác./.

Hồng Chiêm