Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm sản và thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Kế hoạch số 14/KH-CCQLCL ngày 03/8/2018 của Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản về việc kiểm tra đánh giá, phân loại cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông, lâm, thủy sản theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT năm 2018; Quyết định số 64/QĐ-CCQLCL ngày 06/8/2018 của Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản về việc thành lập đoàn kiểm tra đánh giá, phân loại cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông, lâm, thủy sản theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT năm 2018, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.


Thực hiện Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh Nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.


Thực hiện Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh Nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.


Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải danh sách các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, nông lâm thuỷ sản, xếp loại ABC trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn