Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Kạn triển khai các giải pháp đồng bộ đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC)

( Cập nhật lúc: 21/08/2019  )

Xác định (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, từ đầu năm đến nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, hiện đại hóa nền hành chính, thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Căn cứ Quyết định 2295/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch CCHC tỉnh Bắc Kạn năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 55/QĐ-SNN ngày 23/01/2019 về việc ban hành kế hoạch CCHC năm 2019; Kế hoạch số 212/KH-SNN ngày 23/01/2019 về việc kiểm tra công tác CCHC năm 2019; Kế hoạch số 135/KH-SNN ngày 23/01/2019 về việc tuyên truyền CCHC năm 2019. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC theo các chương trình, kế hoạch đề ra, trọng tâm là tiếp tục đổi mới, kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy, gắn với tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan và các đơn vị trực thuộc Sở; đưa CCHC là giải pháp quan trọng, nhiệm vụ thường xuyên, làm cơ sở để chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác, nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2019 và các năm tiếp theo.

 

Hiện có 94/97 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị được thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn, Sở đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại các đơn vị trực thuộc; rà soát các quy định, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý; kiến nghị cắt giảm tối đa các TTHC rườm rà, không cần thiết để giảm thời gian và chi phí tuân thủ TTHC. Kịp thời cập nhật, công khai đầy đủ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, tại Bộ phận một cửa và trên Trang thông tin điện tử của Sở rõ ràng, dễ hiểu để người dân dễ tiếp cận tìm hiểu và thực hiện. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức; tăng số lượng các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3 và 4, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức. 

Tính đến tháng 8/2019, Sở tiếp nhận 733 hồ sơ, đã giải quyết 721 hồ sơ, trong đó có 721 hồ sơ giải quyết trước thời hạn, chiếm 100%, không có hồ sơ giải quyết trễ hạn.

Trong những năm gần đây, Sở Nông nghiệp và PTNT đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động, 100% các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện quản lý văn bản trên môi trường mạng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động của các đơn vị.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, tích cực phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh về hỗ trợ các doanh nghiệp, các HTX và hộ gia đình trong phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và xây dựng nông thôn mới.  

Thời gian tới, Sở tiếp tục thực hiện tốt công tác CCHC, trọng tâm là cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của Sở./.

Hồng Chiêm