Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tên văn bản:Nghị quyết về việc ban hành quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hoá tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017 - 2020
Số văn bản:Số: 08/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành:11/04/2017
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
File đính kèmNQ08.pdf
Sign In