Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tên văn bản:Ban hành Kế hoạch phát triển ngành nghề nông thôn giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Số văn bản:Số: 850/QĐ-UBND
Ngày ban hành:13/05/2020
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
File đính kèm
Sign In