Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tên văn bản:Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Xây dựng xưởng sơ chế, chế biến; sân phơi; nhà kho cho hợp tác xã nông nghiệp năm 2019-2020
Số văn bản:2189/QĐ-UBND
Ngày ban hành:30/11/2020
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
File đính kèmQD 2189 DU AN NHA XUONG.pdf
Sign In